Radiohydrogeochemistry of catchment areas of the Chornobyl Exclusion zone

Authors:

O.L. Shevchenko, Ukrainian Hydrometeorological Institute of State Service of emergencies of Ukraine аnd NAS of Ukraine, Kyiv.

ORCID ID: 0000-0002-5791-5354

Scopus account ID (SC): 57210746727

Scopus Author ID: 7201468312

 

V.V. Dolin, State Institution “The Institute of Environmental Geochemistry of National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv;

Department of Civil and Industrial Engineering of University of Pisa, Pisa, Italy.

ORCID ID: 0000-0001-6174-2962

Scopus Author ID: 6507699492

 

O.O. Orlov, State Institution “The Institute of Environmental Geochemistry of National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv.

ORCID ID: 0000-0003-2923-5324

Scopus Author ID: 36150136100

 

B.H. Shabalin, State Institution “The Institute of Environmental Geochemistry of National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv.

ORCID ID: 0000-0002-6425-5999

Scopus Author ID: 57193977105

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ReyPYzAAAAAJ&hl=uk

 

S.I. Kirіeіev, State agency of Ukraine for management of Exclusion Zone State Specialized Enterprise “Ecocentre” (SSE ECOCENTRE), Chornobyl;

Chornobyl Research and Development Institute, Kyiv.

 

O.T. Azimov, State Institution Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth of the Institute of Geological Sciences of National Academy of Sciences of Ukraine; Kyiv.

ORCID ID: 0000-0002-5210-3920

Scopus Author ID: 56084533200,

Scopus account ID: 57210766095,

Web of Science Researcher ID: AAF-9388-2021

 

H.O. Akinfiiev, State Enterprise Ukrainian Geological Company (SE UGC), Kyiv.

 

I.Yu. Nasedkin, Institute of Water Problems and Land Reclamation IWP&LR, Kyiv;
National University “Chernihivsʹkyi Kolehium” imeni T.H. Shevchenka, Chernihiv.

ORCID ID: 0000-0003-0616-6514

Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&authuser=1&user=Q8UGwpUAAAAJ

 

V.V. Gudzenko, Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv.

https://www.researchgate.net/profile/Vadym-Gudzenko

 

V.V. Perekheida, Institute of Philology Taras Shevchenko Kyiv National University (KNU), Kyiv.

ORCID ID: 0000-0001-9587-5894

 

D.V. Charnyi, State Institution “The Institute of Environmental Geochemistry of National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv;

Institute of Water Problems and Land Reclamation IWP&LR, Kyiv.

ORCID ID: 0000-0001-6150-6433

Scopus Author ID: 55776816400

Web of Science Researcher ID: AAG-8741-2020

 

Reviewers:

I.V. Kuraieva, M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of the NAS of Ukraine.

ORCID ID: 0000-0003-3113-7782

Scopus Author ID: 3578182920

https://publons.com/researcher/3357754/kuraieva-iryna/

 

A.O. Suhorebryi, Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv.

 

O.O. Komliev, Faculty of geography of Taras Shevchenko Kyiv National University (KNU), Kyiv.

ORCID ID: 0000-0002-5081-7786

Scopus Author ID: 0000949

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0000949

 

Affiliation:

Project: Scientific book

Year: 2023

Publisher: PH "Naukova Dumka"

Pages: 348

DOI:

https://doi.org/10.15407/978-966-00-1855-6

ISBN: 978-966-00-1855-6

Language: Ukrainian

How to Cite:

Shevchenko, O., Dolin, V., Orlov, O., Shabalin, B., Kirіeіev, S., Azimov, O., Akinfiiev, H., Nasedkin, I., Gudzenko, V., Perekheida, V., Charnyi, D. (2023) Radiohydrogeochemistry of catchment areas of the Chornobyl Exclusion zone. Kyiv, Naukova Dumka. 348p. [in Ukrainian].

Abstract:

The monograph represents the theoretically summarization of the experimental results obtained during 35-year studies of artificial radionuclides hydrogeomigration in geological and conjugated environment. Modern problems of radioecological monitoring are actualized. The processes of groundwater self-cleaning from radionuclides have been investigated and parameterized. A number of radio-ecological factors of artificial radionuclides biogeomigration in sub aquatic landscapes within the Ukrainian Polissia (Woodlands) have been identified, which determine the barrier functions of forestry-marsh biogeocenoses. Methodological and methodical approaches to the analysis of long-term monitoring observations within the catchment areas contaminated with radionuclides are considered. The main task of such studies is to establish the degree of barrier stability of the landscape complex of the catchment for water intake. The level of generalizations, local (close to the object), regional or global is substantiated by studies of the appropriate level, which should be started with the establishment of the share of secondary contamination of surface waters with radionuclides that is related to the implementation of the balance method. The methods of scientific analysis also include a variety of statistical methods aimed at identifying landscape and geochemical factors responsible for the deposition, migration, and assimilation of radionuclides within watersheds. The described factor selection procedure is the basis for predicting the concentrations and aqueous removal of radionuclides. On this basis, a forecast of radionuclide water migration for local and regional levels has been developed. Examples of the analysis of efficiency of the executed and substantiation of possible water protection and fire-prevention measures in the Chernobyl exclusion zone are presented.

The monograph is designed for experts in the fields of radiogeochemistry, biogeochemistry, hydrology and hydrogeology, radioecology, agro-ecology, technogenic-ecological safety and security, conducting monitoring studies, as well as for students of natural specialties of higher education institutions.

Keywords:

catchments, radionuclides, Ukrainian Polissia, monitoring, radioecological assessment, landscape, groundwater, the barrier stability of basins, forestry-marsh biogeocenoses, radioactive waste disposal sites

References:

References for Chapter 1

 1. Ahapkyna H.Y., Shchehlov A.Y., Tykhomyrov F.A. Soderzhanye y orhanycheskye formy soedynenyi tekhnohennykh radyonuklydov v pochvennykh rastvorakh luhovykh y bolotnykh ekosystem. Vestnyk MHU. Seryia Pochvovedenye. 2001, №4.  S. 2–12.
 2. Applbi L. Dzh., Devel L., Myshra Yu. K. y dr. Puty myhratsyy yskusstvennykh radyonuklydov v okruzhaiushchei srede. Radyoekolohyia posle Chernobylia; pod red. F. Uornera y R. Kharrysona. Moscow: Myr, 1999. 432 c.
 3. Bondarenko H.N., Kononenko L.V., Koliabyna Y.L. Kynetyka formoobrazovanyia radyonuklydov v pochvakh kak kliuchevoi faktor prohnozyrovanyia ekolohycheskoho sostoianyia pryrodnoi sredy. Kyiv: Naukova dumka, 2014. 202 s.
 4. Borysenko E.N., Samonov A.E. Heokhymycheskye barery y transformatsyia radyotsezyevykh «piaten» chernobylskoho zahriaznenyia. Mezhdunar. konf. «Radyoaktyvnost pry yadernykh vzryvakh y avaryiakh» (24-26 apr. 2000): trudy. Moscow, 2000. 749–758.
 5. Bochever F.M., Lapshyn N.M., Oradovskaia A.E. Zashchyta podzemnykh vod ot zahriaznenyia. Moscow: Nedra, 1979. 254 s.
 6. Bukhariev V.P., Shabalin B.H., Semeniuk M.P. Osoblyvosti mihratsii plutoniiu v pryrodnykh ekosystemakh. Zbirnyk naukovykh prats IHNS NAN ta MNS Ukrainy. 2005. № 10. S. 26–31.
 7. Varshal H.M., Veliukhanova T.K., Koshcheeva Y.Ia. y dr. Kompleksoobrazovanye blahorodnykh metallov s fulvokyslotamy pryrodnykh vod y heokhymycheskaia rol etykh protsessov. Analytycheskaia khymyia redkykh elementov. Moscow: Nauka, 1988. 112–146.
 8. Varshal H.M., Koshcheeva Y.Ia., Syrotkyna Y.S. Yzuchenye orhanycheskykh veshchestv poverkhnostnykh vod y ykh vzaymodeistvyia s yonamy metallov. 1979, № 4. S. 598–608.
 9. Heokhymyia tekhnoheneza; pod. red. E.V. Sobotovycha. Kyiv: Naukova dumka, 1991. 228 s.
 10. Heokhymyia tekhnohennykh radyonuklydov; pod. red. E.V. Sobotovycha, H.N. Bondarenko. Kyiv: Naukova dumka, 2002. 332 s.
 11. Horonovskyi Y.T., Nazarenko Yu.P., Nekriach E.F. Kratkyi spravochnyk po khymyy. Kyiv: Naukova dumka, 1987. 830 s.
 12. Davydov Yu.P., Voronyk N.Y., Shatylo N.N., Davydov D.Iu. O formakh nakhozhdenyia radyonuklydov v pochvakh, zahriaznennykh v rezultate avaryy na Chernobylskoi AES. Radyokhymyia. 2002. T. 44, № 3. 285–288.
 13. Zverev V.L. Rol podzemnykh vod v myhratsyy khymycheskykh elementov. Moscow: Nedra, 1982. 188 s.
 14. Korenkov A.P. K voprosu o klassyfykatsyy otverzhdennykh radyoaktyvnykh otkhodov. Atomnaia enerhyia. 1992. 73, Vyp. 2. S. 129–131.
 15. Korobova E.M., Chyzhykova N.P., Lynnyk V.H. Raspredelenye 137Cs po hranulometrycheskym fraktsyiam v profyle alliuvyalnykh pochv poimy r. Yput y ee prytoka r. Buldynka (Brianskaia oblast). Pochvovedenye. 2007, № 4. S. 404–417.
 16. Kukovskyi E.H. Osobennosty stroenyia y fyzyko-khymycheskye svoistva hlynystykh myneralov. Kyiv: Naukova dumka, 1966. 132 s.
 17. Lekhov A.V. Fyzyko-khymycheskaia hydroheodynamyka: uchebnyk. Moscow: MHU, 2010. 500 s.
 18. Lynnyk P.N., Vasylchuk T.A. Rol humusovykh veshchestv v protsessakh kompleksoobrazovanyia y detoksykatsyy (na prymere vodokhranylyshch Dnepra). Hydrobyolohycheskyi zhurnal. 2001. T.37, № 4. 98–112.
 19. Lukner L., Shestakov V.M. Modelyrovanye myhratsyy podzemnykh vod. Moscow: Nedra, 1986. 208 s.
 20. Moskalchuk L.N., Baklai A.A., Konoplev A.V., Leonteva T.H. Myhratsyia 90Sr v systeme tverdaia faza pochvy–pochvennyi rastvor–rastenye y puty ee snyzhenyia. Radyokhymyia. 2014. T. 56, № 2. S. 189–192.
 21. Omelianenko B.Y., Velychkyn V.Y., Yudyntsev S.V. Povedenye aktynydov v uslovyiakh dolhosrochnoho khranenyia y zakhoronenyia otrabotannoho yadernoho toplyva. Ekstremalnye pryrodnye yavlenyia y katastrofy. T.2: Heolohyia urana, heoekolohyia, hliatsyolohyia. Moscow: YFZ RAN. 2011. S. 86–98.
 22. Osypov V.Y., Sokolov V.N. Hlyny y ykh strukturnye svoistva. Sostav, stroenye y formyrovanye svoistv. Moscow: HEOS, 2013. 576 s.
 23. Pavlotskaia F.Y. Myhratsyia radyoaktyvnykh produktov hlobalnykh vypadenyi v pochvakh. Moscow: Atomyzdat, 1974. 216 s.
 24. Pashkovskyi Y.S. Pryntsypy otsenky zashchyshchennosty podzemnykh vod ot zahriaznenyia. Sovremennye problemy hydroheolohyy y hydromekhanyky. Saint Petersburg: Yzd. SPbHU. 2002. S.122–131.
 25. Perelman A.Y. Heokhymyia landshafta. Yzd. 2. Moscow: Vysshaia shkola, 1975. 342 s.
 26. Perelman A.Y. Heokhymyia pryrodnykh vod. Moscow: Nauka, 1982. 152 s.
 27. Spravochnyk; pod red. O. Vyka. Moscow: Atomyzdat. 1971. 428 c.
 28. Pokrovskyi O.S. Formy nakhozhdenyia y koeffytsyenty aktyvnosty Am (III) y Np (V) v morskoi vode. Heokhymyia. 2001. № 3.  337–341.
 29. Poluektov N.S., Myshchenko V.T., Kononenko L.Y., Beltiukova S.V. Analytycheskaia khymyia strontsyia. Moscow: Nauka, 1978. 224 s.
 30. Pshynko H.N., Kobets S.A., Fedorova V.M. Corbtsyia-desorbtsyia 137Cs y 90Sr v protsessakh myhratsyy y dezaktyvatsyy. Yaderna enerhetyka ta dovkillia. 2014, № 2. 32–39.
 31. Romanchuk A.Iu., Kalmykov S.N., Kerstynh A., Zavaryn M. Povedenye plutonyia v okruzhaiushchei srede. Uspekhy khymyy. 2016. Vyp. 9. S. 995–1010.
 32. Sanzharova N.Y., Sysoeva A.A., Ysamov N.N. y dr. Rol khymyy v reabylytatsyy selskokhoziaistvennykh uhodyi, podverhshykhsia radyoaktyvnomu zahriaznenyiu. Rossyiskyi khymycheskyi zhurnal. 2005. T. 49, № 3. 26–34.
 33. Svyrydova T.S. Myhratsyia tsezyia v pochvakh zony pryrodnoho y tekhnohennoho radyoaktyvnoho zahriaznenyia. Yzvestyia Tomskoho hosud. unyversyteta. № 1. S. 259–264.
 34. Tarasevych Yu.Y. Stroenye y khymyia poverkhnosty sloystykh sylykatov. Kyiv: Naukova dumka, 1988. 248 s.
 35. Fryd Zh. Zahriaznenye podzemnykh vod. Moscow: Nedra, 1981. 304 s.
 36. Shabalin B.H., Bukhariev V.P. Osoblyvosti mihratsii tekhnohennykh aktynoidiv v heolohichnomu seredovyshchi pry zakhoronenni vidpratsovanoho yadernoho palyva. zhurnal. 2005. №4. S. 71–79.
 37. Shevchenko O.L., Kozytskyi O.M., Nasiedkin I.Iu. ta in. Zakonomirnosti mihratsii tekhnohennykh radionuklidiv na melioratyvnykh systemakh Chornobylskoi zony vidchuzhennia (za rezultatamy doslidzhen 1986-2004 rr.); hol. red. V.A. Stashuk. Kherson: Oldi-plius, 2011. 415 s.
 38. Shevchenko O.L., Osadcha N.M., Dolin V.V. Bioheokhimichni chynnyky formoutvorennia radionuklidiv u poverkhnevykh vodakh. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu heokhimii navkolyshnoho seredovyshcha. Vyp. 14. S. 119–128.
 39. Baston G.M., Berry J.A., Browusword M. et al. Sorption of plutonium and americium on repository, backfill and geological materials relevant to the JNFL low-level radioactive waste repository at Rokkasho-Mura. MRS Symposium: proceeding. 1995. Vol. Pt. 2. P. 957–964.
 40. Berry J.A., Brownword M., Ilett D.J. et al. Effect of redox conditions on the sorption of plutonium on to geological materials. MRS Symposium: proceeding. 2002. Vol. 713. P. 693–697.
 41. Buffle J. Complexation Reactions in Aquatic Systems: An Analytical Approach. New York: Oxford University Press, 1988. 692 p.
 42. Chemical thermodynamics of americium. Paris: NEA OECD, 2004. 393 р.
 43. Cornell R. M. Adcorption of cesium on minerals: a review. Radioanal. And Nucl. Chem. 1993, Vol. 171. P. 483–500.
 44. Geochemistry of long lived transuranic actinides and fission products. Final Report of a Coordinated Re-search Programme 1987-1991. Vienna: IAEA, 1992. 78 р.
 45. Guillén J., Baeza A., Corbacho J.A., Mũnoz-Mũnoz J.G. Migration of 137Cs, 90Sr, and 239+240Pu in Mediterranean forests: influence of bioavailability and association with organic acids in soil. Journal of Environmental Radioactivity. 2015. Vol. 144. P. 96–102.
 46. Jensen K.A., Ewing R.C. The Okelobondo natural fission reactor. Southeast Gabon; geology, mineralogy, and retardation of nuclear-reaction products. Geological Society of America Bulletin. 2001. Vol. 113. 32–62.
 47. Krauskopf K.B. Geology of high-level nuclear waste disposal. Annual Rev. Earth and Planetary Sciences. 1988. Vol. 16. 173–200.
 48. Krauskopf K.B. Radioactive waste disposal and geology. London: Chapman and Hall, 1988. 145 p.
 49. Kulyako Y., Perevalov S., Trofimov T. Experimental studies of solubility of U (VI), Np (V), Pu (IV) and Am (III) hydroxides in simulated solutions of ground and sea water. Conf. on «Chemistry and Migration Behaviour of Actinides and Fission Products in the Geosphere. Migration’01»: а Karlsruhe. 2001. P. 43.
 50. Lieser K. H., Gleitsmann B., Steinkopff Th. Sorption of trace elements or radionuclides in natura systems containing groundwater and sediments. Acta. 1986, N 20. P. 33–37.
 51. Novikov A.P., Kalmykov S.N., Utsunomiya S. et al. Colloid transport of plutonium in the far-field of the Mayak Production Association, Russia. Science. 2006. N P. 638–641.
 52. Runde W. The chemical interactions of actinides in the environment. Challenges in Plutonium Science. Los Alamos Science. 2000, N  P. 338–357.
 53. Sposito G. The surface chemistry of soils. New York: Oxford University Press, 1984. 228
 54. Takahashi J., Tamura K., Suda T. et al. Vertical distribution and temporal changes of 137Cs in soil profiles under various land uses after the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant accident. Journal of Environmental Radioactivity. 2015. Vol. 139. P. 351–361.
 55. Woods M., Mitchell M.G., Sullivan J.C. Determination of the Stability Quotient for the Formation of a tris carbonato Plutonate (VI) complex in aqueous solution. Inorg. Nucl. Chem. Zett. 1978, N Р. 465–467.

References for Chapter 2

 1. Buhai D.A., Dzhepo S.P., Skalskyi A.S. y dr. Myhratsyia strontsyia-90 v hruntovye vody yz zakhoronenyi radyoaktyvnykh otkhodov «Ryzhyi les» Problemy Chornobylskoi zony vidchuzhennia. 2001. Vyp. 7. C. 20–31.
 2. Bukaty M.B. Chyslennye metody modelyrovanyia heomyhratsyy radyonuklydov: uch. Posobye. Tomsk: Yzd-vo TPU, 2008. 89 s.
 3. Zvit z otsinky vplyvu na dovkillia rekonstruktsii punktu zakhoronennnia radioaktyvnykh vidkhodiv «Buriakivka». Chornobyl, 2020. 175 s.
 4. Ispolzovanye raschetnykh prohrammnykh paketov Ecolego y Amber dlia postroenyia dolhovremennoho prohnoza bezopasnosty zakhoronenyia radyoaktyvnykh otkhodov nyzkoho y sredneho urovnia aktyvnosty v typovom (hypotetycheskom) khranylyshche prypoverkhnostnoho typa. Otchet po doh. reh. No P-33/04 (kontrakt № REC/5/2004), RE S tsentr, Saint Petersburg, 2004.
 5. Natsionalna dopovid «Pro vykonannia Ukrainoiu zoboviazan, shcho vyplyvaiut z Obiednanoi Konventsii pro bezpeku povodzhennia z vidpratsovanym palyvom ta pro bezpeku povodzhennia z radioaktyvnymy vidkhodamy». Kyiv. 2017. 133s.
 6. Proekt 1-yi cherhy kompleksu vyrobnytstv iz dezaktyvatsii, transportuvannia, pererobky ta zakhoronennia RAV z terytorii, zabrudnenykh v rezultati avarii na Chornobylskii AES (kodova nazva “Vektor”), Zhovti Vody: NTTs KORO, 1998; Etap zakhoronennia radioaktyvnykh vidkhodiv: Koryhuvannia proektu. Zhovti Vody: NTTs KORO, 2005–2006.
 7. Rabochaia dokumentatsyia khranylyshcha TRO-1 puskovoho kompleksa I ocheredy kompleksa proyzvodstv «Vektor». Poiasnytelnaia zapyska. 1999. 38 c.
 8. Rudakov D.V. Modelyrovanye massoperenosa radyonuklydov v potokakh podzemnykh vod: Monohrafyia. Dnipro: Herda, 2010. 160 s.
 9. Spetsyalno oborudovannoe prypoverkhnostnoe khranylyshche dlia nyzko- y sredneaktyvnykh kratkosushchestvuiushchykh radyoaktyvnykh otkhodov. Proekt, arkh. № A-976. Zheltye Vody: NTTs KORO, 2002.
 10. Chernobylskaia katastrofa; pod red. V.H. Bariakhtara. Kyiv: Naukova dumka, 1995. 368 s.
 11. Avila R., Johansson E., Bugai D., Koliabina D. User’s manual for NORMALYSA. Description of Program Module Libraries, Mathematical Models and Parameters. Facilia AB. 2018. Vol. 1. 189 р.
 12. Broed R., Xu S. User’s manual for Ecolego Toolbox and the Discretization Block. Användarmanual för Ecolego Toolbox och diskretiseringsblocket. SSI rapport: 2008:10 mars 2008. 36 р.
 13. Bugai D., Skalskyy A., Dzhepo S. et al. Radionuclide migration at experimental polygon at Red Forest waste site in Chernobyl zone. Part 2: Hydrogeological characterization and groundwater transport modelling. Applied Geochemistry. 2012. Vol. 27, N 7. 1359–1374.
 14. Kashparov V., Yoschenko V., Levchuk S. et al. Radionuclide migration in the experimental polygon of the Red Forest waste site in the Chernobyl zone. Part 1: Characterization of the waste trench, fuel particle transformation processes in soils, biogenic fluxes and effects on biota. Applied Geochemistry. 2012. Vol. 27, N P. 1348–1358.
 15. Smith L., Bugai D., Gaganis P., Beckie R. Application of decision models to assessment of strontium-90 migration to water wells at the Chernobyl Nuclesr Power Plant. Chernobyl Disaster and groundwater, editor V. Shestopalov (National Academy of Sciences Ukraine). Lisse, Abingdon, Exton(pa), Tokyo: A.A. Balkema publisher. 2000. 346 p.

References for Chapter 3

 1. Avtoreabilitatsiini protsesy v ekosystemakh Chornobylskoi zony vidchuzhennia; pid red. Yu.O. Ivanova, V.V. Dolina. Chernivtsi; Kyiv: ANT Ltd., 2001. 252 c.
 2. Alekseenko V.A. Ekolohycheskaia heokhymyia: uchebnyk. Moscow: Lohos, 2000. 627 s.
 3. Alferov Y.N. Metody zashchyty heolohycheskoi sredy hornodobyvaiushchykh raionov na osnove realyzatsyy ekolohycheskoi emkosty: avtoref. dys. … kand. tekhn. nauk: spets. 25.00.36. «Heoekolohyia». Perm, 2005. 21 s.
 4. Balyna S.V. Monytorynh ekolohycheskoho sostoianyia detskykh doshkolnykh uchrezhdenyi h. Syktyvkar. XI Mezhdunar. sympozyum po byoyndykatoram «Sovremennye problemy byoyndykatsyy y byomonytorynha» (17–21 sent. 2001, h. Syktyvkar): tez. dokladov. Syktyvkar, 2001. S. 12.
 5. Barbashev S.V., Vytko V.Y., H.D. Kovalenko. Radyatsyonnyi monytorynh v Ukrayne: sostoianye, problemy y puty ykh reshenyia; pod. red S.V. Barbasheva. Odessa: Astroprynt, 2011. 76 s.
 6. Barbashev S.V., Pryster B.S. Avtomatyzyrovannye systemy kontrolia radyatsyonnoi obstanovky: pryntsypy postroenyia y metody realyzatsyy. Yaderna ta radiatsiina bezpeka. 2013. №1 (57). 41–47.
 7. Byolohycheskyi entsyklopedycheskyi slovar; pod red. M.S. Hyliarova. Moscow: Sovetskaia entsyklopedyia, 1989. 864 s.
 8. Bondarenko H.N., Kononenko L.V. Kynetycheskye konstanty transformatsyy form 90Sr y 137Cs v dernovo-podzolystykh pochvakh zony otchuzhdenyia. Problemy Chornobylskoi zony vidchuzhennia. 1998. Vyp. 5. S. 18–24.
 9. Voitsekhovych O.V., Shestopalov V.M., Skalskyi A.S., Kanyvets V.V. Monytorynh radyoaktyvnoho zahriaznenyia poverkhnostnykh y podzemnykh vod posle Chernobylskoi avaryy. Kyiv, 2001. 149 s.
 10. Harnaha M.H., Samilenko A.Ie. Rozrobyty dopovnennia do rehlamentu monitorynhu khvorob silskohospodarskykh kultur v 30-km zoni vidchuzhennia ta rekomendatsii po znyzhenniu yikh shkidlyvosti. Mizhnar. konf. «Piatnadtsiat rokiv Chornobylskoi katastrofy. Dosvid podolannia»: tezy dopovidei. Kyiv, 2001. S. 2-3.
 11. Herasymov Y.P. Nauchnye osnovy sovremennoho monytorynha okruzhaiushchei sredy. Yzvestyia AN SSSR. Seryia Heohrafyia. 1975. № 3. S. 13-25.
 12. Herasymov Y.P. Pryntsypy y metody heosystemnoho monytorynha. Yzvestyia AN SSSR. Seryia Heohrafyia. 1982. № 2. S. 5–11.
 13. Hlazko V.I., Ivanov Yu.O., Hlazko T.T., Arkhipov A.M. Ukrainsko-anhlo-rosiiskyi tlumachnyi slovnyk z radiobiolohii ta radioekolohii. Kyiv. Chornobylinterinform. 2001. S. 174–176.
 14. Dvadtsiat rokiv Chornobylskoi katastrofy. Pohliad u maibutnie. Natsionalna dopovid Ukrainy; pid red. V.I. Balohy, V.I. Kholoshi, O.M. Yevdina, L.V. Perepeliatnikovoi ta in. Kyiv: Atika, 2006. S. 22–23.
 15. Derevets V.V., Ivanov Yu.P., Marchenko V.I. Radiatsiino-ekolohichnyi monitorynh zony vidchuzhennia. Biuleten ekolohichnoho stanu zony vidchuzhennia. № 2. S. 5–12.
 16. Dolin V.V., Bondarenko H.M., Orlov O.O. Samoochyshchennia pryrodnoho seredovyshcha pislia Chornobylskoi katastrofy. Kyiv: Naukova dumka, 2004. 221 s.
 17. Iehorov Yu.A., Nyhmatulyn B.Y., Suzdaleva A.L. Ekobyolohycheskyi monytorynh y ekolohycheskyi audyt kak systema ekolohycheskoho menedzhmenta v atomnoi enerhetyke. XI Mezhdunar. sympozyum po byoyndykatoram «Sovremennye problemy byoyndykatsyy y byomonytorynha» (17–21 sent. 2001, h. Syktyvkar): tez. dokl. Syktyvkar, 2001. S. 57.
 18. Ekoheolohiia Ukrainy; vidp. red. V.M. Shestopalov. Kyiv: VPTs «Kyivskyi universytet», 2011. S. 116–217.
 19. Zhukova O.M., Matveenko Y.Y., Shahalova E.D. y dr. Vtorychnye effekty radyoaktyvnoho zahriaznenyia vodnykh ob’ektov Belarusy. Heolohycheskyi vestnyk tsentralnykh raionov Rossyy. Vyp. 2 (15). S. 74–79.
 20. Zhuchenko Yu.M., Osypenko A.N., Teshkovskyi A.V., Tymofeev A.S. Prykladnye aspekty reabylytatsyyy zahriaznennoho rehyona s prymenenyem heoynformatsyonnykh system. Mizhnar. konf. «Piatnadtsiat rokiv Chornobylskoi katastrofy. Dosvid podolannia»: tezy dopovidei. Kyiv, 2001. S. 2-9.
 21. Zarubyn O.L., Laktyonov V.A., Lukashev D.V. y dr. Prymenenye byolohycheskykh ob’ektov v radyatsyonnom monytorynhe vodoёmov. Mizhnar. konf. «Piatnadtsiat rokiv Chornobylskoi katastrofy. Dosvid podolannia»: tezy dopovidei. Kyiv, 2001. S. 2-6.
 22. Ivanov V.Y., Hanzha D.D., Kamkyn A.V., Rundel Y.E. Yspolzovanye HYS-tekhnolohyi v analyze y soprovozhdenyy baz dannykh razlychnykh formatov v monytorynhe radyatsyonnoi obstanovky okruzhaiushchei sredy Chernobylskoi zony otchuzhdenyia. Mezhdunar. konf. «Radyoaktyvnost pry yadernykh vzryvakh y avaryiakh»: tez. dokl. SPb: Hydrometeoyzdat, 2000. S. 79.
 23. Izrael Yu.A. Hlobalnaia systema nabliudenyi. Prohnoz y otsenka yzmenenyia okruzhaiushchei sredy. Osnovy monytorynha. Meteorolohyia y hydrolohyia. 1974. № 7. S. 3–8.
 24. Izrael Yu.A. Ekolohyia y kontrol sostoianyia pryrodnoi sredy. 2-e yzd. Moscow: Hydrometeoyzdat, 1984.  560.
 25. Izrael Yu.A. Fylosofyia monytorynha. Meteorolohyia y hydrolohyia. 1990. № 6. S. 5–10.
 26. Ivanov Yu.O. Dynamika pererozpodilu radionuklidiv u hruntakh i roslynnosti. Chornobyl. Zona vidchuzhennia: zb. nauk. prats. Kyiv: Naukova dumka, 2001. S. 47–76.
 27. Kashparov V.O. Formuvannia i dynamika radioaktyvnoho zabrudnennia navkolyshnoho seredovyshcha pid chas avarii na Chornobylskii AES ta v pisliaavariinyi period. Chornobyl. Zona vidchuzhennia: zb. nauk. prats. Kyiv: Naukova dumka, 2001. S. 11–46.
 28. Klenus V.H., Fomovskyi M.A., Beliaev V.V. y dr. Radyoekolohycheskyi monytorynh vodoemov 30-ty km zony ChAES. IV Mezhdunar. nauch.-tekh. konf. «Chernobyl–94»: sbornyk dokl. Zelenyi Mys: NPO Prypiat, 1996. T.1. S. 165–179.
 29. Klymenko M.O., Pryshchepa A.M., Vozniuk N.M. Monitorynh dovkillia. Kyiv: VTs «Akademiia», 2006. 360 s.
 30. Kozytskyi O.M., Voroshnov S.M., Mikhonosha T.I., Shevchenko I.A. Metodolohichni osnovy orhanizatsii ta vedennia monitorynhu ruslovykh protsesiv. Melioratsiia i vodne hospodarstvo. 2010. Vyp. 98. S. 252–263.
 31. Kontseptsiia realizatsii derzhavnoi polityky u sferi rozvytku diialnosti v okremykh zonakh radioaktyvnoho zabrudnennia vnaslidok Chornobylskoi katastrofy (Rozporiadzhennia KMU vid 18.07.2012. № 535-r).
 32. Kutlakhmedov Yu.O., Kutlakhmedova-Vyshniakova V.Iu., Shylina Yu.V., Balan P.P. Otsinka parametriv radioiemnosti yak pokaznykiv stiikosti ekosystem v umovakh radiatsiinykh avarii ta inshykh vplyviv. Biuleten ekolohichnoho stanu Zony vidchuzhennia ta Zony bezumovnoho (oboviazkovoho) vidselennia. 2002, № 19. S.50–55.
 33. Lynnyk V.H., Kuvylyn A.Y., Korobova E.M. Heoynformatsyonnyi analyz zahriaznennykh terrytoryi dlia tselei radyatsyonnoho monytorynha. Mezhdunar. konf. «Radyoaktyvnost pry yadernykh vzryvakh y avaryiakh»: tez. dokl. SPb: Hydrometeoyzdat, 2000. 78.
 34. Matveenko Y.Y., Zhukova O.M., Hermenchuk M.H. y dr. Systema radyatsyonnoho monytorynha na terrytoryy Belarusy v postchernobylskyi peryod. Mezhdunar. konf. «Radyoaktyvnost pry yadernykh vzryvakh y avaryiakh»: tez. dokl. SPb: Hydrometeoyzdat, 2000. S. 22.
 35. Metodyka otsinky i prohnozu ekoloho-melioratyvnoho stanu meliorovanykh zemel. Ch.1: Metodyka otsinky i prohnozu ekoloho-melioratyvnoho stanu i stiikosti zemel pry zroshenni: posibnyk do Vidomchi budivelni normy Ukrainy 33-5.5-01-97: «Orhanizatsiia i vedennia ekoloho-melioratyvnoho monitorynhu». Ch.1: Zroshuvani zemli. Kyiv, 2002. 147 s.
 36. Metodyka rozrakhunku antropohennoho navantazhennia i klasyfikatsii ekolohichnoho stanu baseiniv malykh richok Ukrainy; pid red. A.V. Yatsyka. UNDIVEP. 2-he vydannia, Kyiv: DMP «Polimed», 2007. 71 s.
 37. Musiienko M.M., Serebriakov V.V., Braion O.V. Ekolohiia. Okhorona pryrody: slovnyk-dovidnyk. Kyiv: T-vo Znannia, KOO, 2002. 550 s.
 38. Orlov A.A., Krasnov V.P. Radyatsyonnyi monytorynh lesnykh ekosystem. Vestnyk Natsyonalnoho yadernoho tsentra Respublyky Kazakhstan. Radyoekolohyia. Okhrana okruzhaiushchei sredy. Vyp. 3. S. 45–54.
 39. Orlov O.O. Meta, zavdannia i metody radioekolohichnykh doslidzhen u pryrodnykh zapovidnykakh Ukrainy, yaki zaznaly radioaktyvnoho zabrudnennia vnaslidok Chornobylskoi katastrofy. Zapovidna sprava v Ukraini. 1998. T. 4, vyp. 2. S. 65–68.
 40. Osmanova H.O., Holovenkyna Y.A. Monytorynh morfolohycheskoi plastychnosty vehetatyvnykh orhanov nekotorykh travianystykh rastenyi. XI Mezhdunar. sympozyum po byoyndykatoram «Sovremennye problemy byoyndykatsyy y byomonytorynha» (17–21 sent. 2001, h. Syktyvkar): tez. dokl. Syktyvkar, 2001. S. 144–145.
 41. Panyn M.S., Svyderskyi A.K. Monytorynh zahriaznenyia tiazhelymy metallamy reky Yrtysh po urovniu ykh nakoplenyia v orhanakh makrofytov. XI Mezhdunar. sympozyum po byoyndykatoram «Sovremennye problemy byoyndykatsyy y byomonytorynha» (17–21 sent. 2001, h. Syktyvkar): tez. dokl. Syktyvkar, 2001.  146–147.
 42. Perepeliatnykov H.P. Osnovy obshchei radyoekolohyy. Kyiv: Atyka. 2008. 460 s.
 43. Polozhennia pro derzhavnu systemu monitorynhu dovkillia: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30.03.1998 № 391.
 44. Pryster B.S., Kliuchnykov A.A., Bariakhtar V.H. y dr. Problemy bezopasnosty atomnoi enerhetyky. Uroky Chernobylia; pod. red. B.S. Prystera; 2-e yzd. dop. Chernobyl, 2016. 356 s.
 45. Pryster B.S., Perepeliatnykova L.V., Omelianenko N.P. Vertykalnaia y horyzontalnaia myhratsyia radyonuklydov v ahrolandshaftakh zony avaryy na Chernobylskoi AES. Doklady AN Ukrayny, 1993. № 1. S. 163–170.
 46. 15 let Chernobylskoi katastrofy. Opyt preodolenyia. Natsyonalnyi doklad Ukrayny; pod. red. V.V. Durdyntsa, Yu.A. Yvanova, A.N. Arkhypova y dr. Kyiv, 2001. 148 s.
 47. Rukovodstvo po orhanyzatsyy kontrolia pryrodnoi sredy v raione raspolozhenyia AES; pod red. K.P. Makhonko. Lenynhrad: Hydrometeoyzdat, 1990. 264 s.
 48. Sytnykov A.B., Dzhepo S.P. Hydroheolohycheskyi monytorynh 10–15-km zony vlyianyia ChAES. 3-e Vsesoiuznoe nauchno-tekhnycheskoe soveshchanye po ytoham lykvydatsyy posledstvyi avaryy na Chernobylskoi AES: doklady: T. 1. Zelenyi Mys, 1992.  129–140
 49. Snytko V.A., Sobysevych A.V. Vklad akademyka Y.P. Herasymova v problemu monytorynha pryrodnoi sredy. Problemy ekolohycheskoho monytorynha y modelyrovanyia ekosystem. 2017,  28, № 1.  S. 9–17.
 50. Snytko V.A., Sobysevych A.V. Systema ekolohycheskoho monytorynha v nauchnom nasledyy akademykov Y.P. Herasymova y Yu.A. Yzraelia. V Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. «Yndykatsyia sostoianyia okruzhaiushchei sredy: teoryia, praktyka, obrazovanye» (30.11-03.12.2017): sbornyk statei. Moscow, 2017. 393–398.
 51. Tabachnyi L., Lev T., Voitsekhovych O. Do problemy orhanizatsii ta planuvannia radioekolohichnoho monitorynhu silhospterytorii u piznii stadii radiatsiinoi avarii v Ukraini. Mizhnar. konf. «Piatnadtsiat rokiv Chornobylskoi katastrofy. Dosvid podolannia». Kyiv, 2001. 2–8.
 52. Kholosha V.I., Proskura M.I., Ivanov Yu.O. ta in. Pryrodni ta tekhnohenni obiekty zony vidchuzhennia – radiatsiina i ekolohichna vahomist. Radiatsiina bezpeka v Ukraini (Biuleten NKRZU). 2001, № 1–4. S. 8–19.
 53. Kholosha V.I., Sobotovych E.V. Kontseptsiia Chornobylskoi zony vidchuzhennia na terytorii Ukrainy. Problemy Chornobylskoi zony vidchuzhennia. 1994. 1. S. 3–17.
 54. Khomutynyn Yu.V., Kashparov V.A., Zhebrovskaia E.Y. Optymyzatsyia otbora y yzmerenyia prob pry radyoekolohycheskom monytorynhe. Kyiv, 2001. 159 s.
 55. Shevchenko O.L. Vyznachennia bariernoi stiikosti vodozbirnykh baseiniv na osnovi statystychnoho analizu landshaftnykh chynnykiv. Naukovi pratsi Ukrainskoho naukovo-doslidnoho hidrometeorolohichnoho instytutu. 2016. Vyp. 268. S. 82–92.
 56. Shevchenko O.L. Radiohidroheolohiia osushuvanykh landshaftiv Ukrainskoho Polissia (na prykladi Chornobylskoi zony vidchuzhennia): avtoref. dys. … d-ra heol. nauk: spets. 04.00.06 «Hidroheolohiia». Kyiv, 2016. 44 s.
 57. Shevchenko A.L., Dolyn V.V., Nasedkyn Y.Iu. y dr. Hydrolohycheskye yzmenenyia y ykh vlyianye na radyolohycheskye pokazately v Chernobylskoi zone otchuzhdenyia. Vodnye resursy. 2002. T. 29, № 4. S. 489–504.
 58. Shevchenko O.L., Dolin V.V. Metodolohichni pryntsypy ta holovni otsinochni pokaznyky radiatsiinoho monitorynhu dovkillia. Heokhimiia tekhnohenezu. 2019. № 2. S. 70–83.
 59. Shevchenko O.L., Kirіeіev S.I. Metod intehralnoi otsinky bariernoi zdatnosti vodozboriv. Ekolohiia i resursy. 2005. Vyp. 11. S. 77–86.
 60. Shevchenko O.L., Kozytskyi O.M., Nasiedkin I.Iu. ta in. Zakonomirnosti mihratsii tekhnohennykh radionuklidiv na melioratyvnykh systemakh Chornobylskoi zony vidchuzhennia (za rezultatamy doslidzhen 1986-2004 rr.); hol. red. V.A. Stashuk. Kherson: Oldi-plius, 2011. 415 s.
 61. Shevchenko O.L. Metodyka otsinky bariernoi stiikosti vodozboriv shchodo zabrudniuiuchykh rechovyn. Dopovidi natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. 2016. № 4.  69–77.
 62. Shevchenko A.L. Meropryiatyia na osushytelno-uvlazhnytelnykh systemakh pry radyoaktyvnom zahriaznenyy zemel. Melioratsiia i vodne hospodarstvo. 2005. Vyp. 92. S. 122–130.
 63. Shevchenko O.L. Retrospektyvnyi analiz priorytetnosti chynnykiv mobilizatsii zabrudniuiuchykh rechovyn. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka (Heolohiia). 2013. Vyp. 60. S. 63–69.
 64. Shevchenko A.M., Kovalenko O.O. Zastosuvannia heoinformatsiinykh tekhnolohii u systemi monitorynhu zroshuvanykh zemel. Melioratsiia i vodne hospodarstvo. 2005. Vyp. 92. S. 24–29.
 65. Shestopalov V.M., Bohuslavskyi A.S., Bublias V.M. Otsenka zashchyshchennosty y uiazvymosty podzemnykh vod s uchetom zon bystroi myhratsyy. Kyiv: NYTs RPY NAN Ukrayny, 2007. 120 s.
 66. Shuktomova Y.Y., Rachkova N.H. Radyatsyonnyi monytorynh za soderzhanyem tiazhelykh estestvennykh radyonuklydov v pryrodnykh vodoystochnykakh. IV s’ezd po radyatsyonnym yssledovanyiam: tez. dokl. T. 2. Moscow: Yzd-vo Ross. un-ta druzhby narodov, 2001. S. 536.
 67. Shumlianskyi V., Makarenko M., Koliabina I. ta in. Monitorynh pryrodnoho seredovyshcha pislia dobuvannia uranu sposobom pidzemnoho vyluhovuvannia. Kyiv: Lohos, 2007. 212 s.
 68. Iatsyk A.V. Basseinovyi pryntsyp kak osnova effektyvnoho upravlenyia yspolzovanyem, okhranoi y vozobnovlenyem vodnykh resursov. III Mezhdunar. vodnyi forum «Mezhdunarodnoe sotrudnychestvo v reshenyy vodno-ekolohycheskykh problem» (2–3 oktiabria 2008, h. Mynsk): materyaly. Mynsk, 2008. 136–138.
 69. Aller L., Bennet T., Lehr J.H. et al. DRASTIC: A standardized system for evaluating ground water pollution potential using hydrogeologic settings. US Environmental Protection Agency, Ada, EPA/600/2-87-036. 1987.
 70. Alloway B.J., Ayres D.C. Environmental monitoring. Chemical principles of environmental pollution. London: Blackie Academic and Professional, 1994. 99–105.
 71. Hewitt C.N., Allot R. Understanding Our Environment. Chapter 7; Ed. R.M. Harrison. 2nd Cambridge: Royal Society of Chemistry, 1992. Р. 125–178.
 72. Holdgate M.W. A Perspective of Environmental Pollution. Cambridge: Cambridge University Press, 1979. 376 р.
 73. Safety Standards Series No GSR. Part 3. Radiation protection and safety of radiation sources: International safety standards. Vienna, 2011. 303p.
 74. ICRP Publication 7. Principles of environmental monitoring related to the handling of radioactive materials. London: Pergamon Press, 1966. 44 р.
 75. ICRP Publication 43. Principles of environmental monitoring for radiation protection of human population. London: Pergamon Press, 1985. 50 р.
 76. ICRP Publication 108. Environmental Protection: the Concept and Use of Reference Animals and Plants. Annals of the ICRP, 2008. 251 p.
 77. ICRP Publication 114. Environmental Protection: Transfer Parameters for Reference Animals and Plants. Annals of the ICRP, 2009. 111 р.
 78. ICRP Publication 124. Protection of the Environment under Different Exposure Situations. Annals of the ICRP, 2014. 59 р.
 79. Kenwell A., Navarre-Sitchler A., Prugue R. et al. Using geochemical indicators to distinguish high biogeochemical activity in floodplain soils and sediments. The Science of the Total Environment. 2016. 563. P. 386-395. PMID 27145490. doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.04.014
 80. Korobova E.M., Linnik V.G. Geochemical landscape strategy in monitoring the areas contaminated by the Chernobyl radionuclides. Land use and urban planning. 1993. Vol. 27. P. 91–
 81. Kovács M. Monitoring system. Biological indicators in environmental Chichester: Ellis Harwood Ltd., 1992. Р. 12–15.
 82. Vrba J., Zaporozec A. Guidebook on Mapping Groundwater Vulnerability. International Contributions to Hydrogeology, Vol. 16: International Association of Hydrogeology, Heise, Hanover, 1994. 131 р.

References for Chapter 4

 1. Bublias V.M., Shestopalov V.M. Anomalnye zony y ykh rol v pereraspredelenyy radyonuklydov yz poverkhnosty pochv v podzemnye vody. Vodoobmen v hydroheolohycheskykh strukturakh y Chernobylskaia katastrofa. Rasprostranenye chernobylskykh radyonuklydov v hydroheolohycheskykh strukturakh. 2001.  Ch. 1.  S. 251–356.
 2. Bublias V.M., Shestopalov V.M. Zapadynnyi mikrorelief ta yoho rol u pererozpodili radionuklidiv. Zakonomirnosti mihratsii tekhnohennykh radionuklidiv na melioratyvnykh systemakh Chornobylskoi zony vidchuzhennia (za rezultatamy doslidzhen 1986–2004 rr.); hol. red. V.A. Stashuk. Kherson: Oldi-plius, 2011. 160–182.
 3. Buhai D.O., Dzhepo S.P., Kurylo S.M. ta in. Rezultaty doslidzhen protsesiv vodnoi mihratsii strontsiiu-90 na malomu eksperymentalnomu vodozbori «Borshchi» v blyzhnii zoni ChAES. Biuleten ekolohichnoho stanu zony vidchuzhennia i zony bezumovnoho (oboviazkovoho) vidselennia. № 25. S. 57–67.
 4. Buhai D.A., Dzhepo S.P., Skalskyi A.S. Prohnozy heomyhratsyy, otsenky ryska y pryntsypy vodookhrannoi deiatelnosty v sviazy s radyoaktyvnym zahriaznenyem podzemnykh vod v Chernobylskoi zone otchuzhdenyia. Radyoheoekolohyia vodnykh ob’ektov zony vlyianyia avaryy na Chernobylskoi AES; pod red. O.V. Voitsekhovycha. Kyiv: Chernobylynterynform, 1998. 2. S. 219–221.
 5. Buhai D.A., Dzhepo S.P., Skalskyi A.S. y dr. Myhratsyia strontsyia-90 v hruntovye vody yz zakhoronenyi radyoaktyvnykh otkhodov «Ryzhyi les». Problemy Chornobylskoi zony vidchuzhennia. 2001. 7.  S. 20–31.
 6. Lavryk V.I. Metody matematychnoho modeliuvannia v ekolohii. Kyiv: Vydavn. dim «KM Akademiia», 2002. 203 s.
 7. Lavryk V.Y., Nykyforovych N.A. Matematycheskoe modelyrovanye v hydroekolohycheskykh yssledovanyiakh. Kyiv: Fytosotsyotsentr, 1998. 288 s.
 8. Syzonenko V.P. K voprosu ob otsenke vlyianyia rezhyma ekspluatatsyy Kyivskoi HES na kontsentratsyiu strontsyia–90 na vytoke yz Kyivskoho vodokhranylyshcha. Problemy zahalnoi enerhetyky: naukovyi zbirnyk.   № 2.  C. 58–63.
 9. Sytnykov A.B. Vodnaia ravnovesnaia y neravnovesnaia myhratsyia veshchestv (radyonuklydov) v pochvohruntakh. Kyiv: Fytosotsyotsentr, 2003. 168 s.
 10. Sytnykov A.B. Modelyrovanye myhratsyy veshchestv (radyonuklydov) v pochvohruntakh sushy. Kyiv: Yn-t heol. nauk. NAN Ukrayny, 1998. 56 s.
 11. Shevchenko A.L. Transformatsyia pervonachalnykh vypadenyi radyonuklydov y skorost ykh pronyknovenyia na hlubynu v razlychnykh typakh pochv. Okhrana pryrody pry melyoratsyy zemel. Kyiv: UkrNYYHyM, 1991. S. 21–27.
 12. Shevchenko O.L. Skhematyzatsiia ta modeliuvannia vtorynnoho radioaktyvnoho zabrudnennia vod drenazhnykh kanaliv. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Heolohiia. 2007. 42.  S. 113 –117.
 13. Shevchenko A.L., Dolin V.V. Iestestvennye y tekhnohennye predposylky dekontamynatsyy vodnoho basseina radyatsyonno zahriaznennykh terrytoryi (hl. 7). Heokhymyia tekhnohennykh radyonuklydov; otv. red. E.V. Sobotovych y H.N. Bondarenko Kyiv: Naukova dumka, 2002. 254-290.
 14. Shevchenko O.L., Kozytskyi O.M., Nasiedkin I.Iu. ta in. Zakonomirnosti mihratsii tekhnohennykh radionuklidiv na melioratyvnykh systemakh Chornobylskoi zony vidchuzhennia (za rezultatamy doslidzhen 1986-2004 rr.); hol. red. V.A. Stashuk. Kherson: Oldi-plius, 2011. 415 s.
 15. Shevchenko O.L., Osadcha N.M., Dolin V.V. Bioheokhimichni chynnyky formoutvorennia radionuklidiv u poverkhnevykh vodakh. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu heokhimii navkolyshnoho seredovyshcha. Vyp. 14. S. 119 –128.
 16. Shestopalov V.M., Bohuslavskyi A.S., Bublias V.M. Otsenka zashchyshchennosty y uiazvymosty podzemnykh vod s uchetom zon bystroi myhratsyy. Kyiv: NYTs RPY NAN Ukrayny. 2007. 120 s.
 17. Yanchuk V.M., Kolodnytskyi M.M., Kovalchuk A.M. ta in. Metody ta zasoby matematychnoho modeliuvannia mihratsii radionuklidiv u pryrodnykh ekosystemakh: v 2 t. Zhytomyr: ZhITI, 2002.  1. 142 s.
 18. Monte L., Boyer P., Brittain J.E., Hakanson L, Review and assessment of models for predicting the migration of radionuclides through rivers. Journal of Environmental Radioactivity. Vol. 79, № Р. 273–296.
 19. Perekheida V. The impact of large health that use highly mineralized water to condition of superficial water. World Water Week in Stockholm (21–08.2011): abstract volume. SIWI, 2011. P. 249–250.
 20. Popov A.G., Heling R. Aquatic transfer models to predict Wash-off from Watersheds and the migration of radionuclides in lakes for implementation in RODOS. First International conference «The radiological consequences of the Chernobyl accident» (18–22 march 1996): proceedings. Р. 1189–1192.
 21. Smith T., Belova N.V., Bulgakov A.A., Comans R.N.J. The “AQUASCOPE” simplified model for predicting Sr-89, Sr-90, I-131, and Cs-134, Cs-137 in surface waters after a large-scale radioactive fallout. 2005. Health Physics.Vol. 89, № 6. P. 628–644.
 22. Zibold G., Kaminski S., Klemt E., Smith J.T. Time-dependency of the 137Cs activity concentration in freshwater lakes, measurement and prediction. International congress on the radioecology-ecotoxicology ECORAD 2001. Radioprotection – colloques: p 2002. Vol. 37. P. 75–80.

References for Chapter 5

 1. Aleksakhyn R.M., Vasylev A.V., Dykarev V.H. y dr. Selskokhoziaistvennaia radyoekolohyia. Moscow: Ekolohyia. 1992. 400 s.
 2. Bondarenko H.N., Kononenko L.V. Formoobrazovanye radyonuklydov v pochvakh. Heokhymyia tekhnohennykh radyonuklydov. Kyiv: Naukova dumka, 2002. S. 79–151.
 3. Boch M.S., Mazynh V.V. Ekosystemy bolot SSSR. Lenynhad: Nauka, Lenynhr. otd., 1979. 187 s.
 4. Bradis Ye.M. Roslynnyi pokryv bolit URSR. Roslynnist URSR. Bolota. – Kyiv: Naukova dumka, 1969. S. 34–133.
 5. Bradis Ye.M., Kuzmychov A.I., Andriienko T.L., Batiachov Ye.B. Torfovo-bolotnyi fond URSR, yoho raionuvannia ta vykorystannia. Kyiv: Nauk. dumka, 1973. 263 s.
 6. Bulavko A.H. Vodnyi balans rechnykh vodosborov. Lenynhrad: Hydrometeoyzdat, 1971. 304 s.
 7. Holovko O.V. Mihratsiia ta pererozpodil 137Cs v ekosystemakh bolit Zakhidnoho Polissia Ukrainy. Avtoref. dys. … kand. s.-h. nauk. 03.00.16 ekolohiia. Rivne, 2020. 26 s.
 8. Holiaka D.M., Levchuk S.Ie., Yoshchenko V.I. ta in. Vmist 90Sr ta 137Cs v depo i biohennykh potokakh typovykh nasadzhen Chornobylskoi zony vidchuzhennia. Yaderna fizyka ta enerhetyka. 2020. Vyp. 21. S. 256–264.
 9. Dolin V.V. Samoochyshchennia nazemnykh ekosystem Ukrainskoho Polissia vid radiatsiinoho zabrudnennia. Avtoref. dys. … doktora heol. nauk. Kyiv, 2004. 36 s.
 10. Dolin V.V., Bondarenko H.M., Orlov O.O. Samoochyshchennia pryrodnoho seredovyshcha pislia Chornobylskoi katastrofy; za red. akademika NAN Ukrainy E.V. Sobotovycha. Kyiv: Naukova dumka, 2004. 221 s.
 11. Ielyna H.A., Kuznetsov O.L. Byolohycheskaia produktyvnost bolot yuzhnoi Karelyy. Statsyonarnoe yzuchenye bolot y zabolochennykh lesov v sviazy s melyoratsyei. Petrozavodsk, 1977. S. 105–123.
 12. Ielyna H.A., Kuznetsov O.L., Maksymov A.Y. Strukturno-funktsyonalnaia orhanyzatsyia y dynamyka bolotnykh ekosystem Karelyy. Lenynhrad: Nauka, Lenynhradskoe otdelenye, 1984. 127 s.
 13. Zubkova T.A., Karpachevskyi L.O. Matrychnaia orhanyzatsyia pochv. Moscow: Rusaky, 2001. 296 s.
 14. Ivanov K.E. Vodoobmen v bolotnykh landshaftakh. Lenynhrad: Hydrometeoyzdat, 1975. 280 s.
 15. Ivanov K.E. Osnovy hydrolohyy bolot lesnoi zony. Lenynhrad: Hydrometeoyzdat, 1957. 500 s.
 16. Kudelskyi A.V. Povedenye 137Cs v bolotnykh ekosystemakh. Modelyrovanye protsessov. Tez. dokl. mezhdunar. rab. soveshch. po Chernobylskoi ekoloh. yssledovat. sety. Mynsk, 1995. 78.
 17. Kudelskyi A.V., Petriaev E.P., Ovsiannykova S.V. y dr. Raspredelenye 137Cs v bolotnykh ekosystemakh. Doklady AN Belarusy. 1995. T. 39, № 5. S. 97–102.
 18. Kulykov N.V., Bochenyna N.V., Molchanova Y.V. Osobennosty nakoplenyia strontsyia-90 y tsezyia-137 nekotorymy vydamy mkhov. Ekolohyia. 1976. № 6. 82–85.
 19. Kulykov N.V., Molchanova Y.V. Kontynentalnaia radyoekolohyia. Pochvennye y presnovodnye ekosystemy. Moscow, Lenynhrad: Nauka, 1975.  184 s.
 20. Kurchenko Y.N., Sokolova E.V., Orlov A.A. Endofytnye mykroskopycheskye hryby vysshykh rastenyi y ykh ekolohycheskaia rol v byoheotsenozakh sfahnovykh bolot Ukraynskoho Polesia. Mykobyota Ukraynskoho Polesia. Posledstvyia Chernobylskoi katastrofy. Kyiv: Naukova dumka, 2013. S. 101–197.
 21. Lyss O.L., Berezyna N.A. O vzaymodeistvyy bolot y okruzhaiushchei sredy. Znachenye bolot v byosfere. Moscow: Nauka, 1980. S. 95–112.
 22. Lopatyn V.D. O naybolee sushchestvennykh ekolohycheskykh osobennostiakh bolot. Ekolohyia. 1997. №6. S. 419–422.
 23. Lopatyn V.D. Ob ekolohycheskykh uslovyiakh zhyzny rastenyi na bolotakh . Kompleksnye yssledovanyia rastytelnosty bolot Karelyy. Petrozavodsk: Karelskyi fylyal AN SSSR, 1982. 3–13.
 24. Lopatyn V.D. Pryntsypy ustanovlenyia hranyts perekhodnykh bolot po rastytelnomu pokrovu y zadachy dalneishykh yssledovanyi po dyahnostyke typov bolot po rastytelnosty. Osnovnye pryntsypy yzuchenyia bolotnykh byoheotsenozov. Lenynhrad, 1972. S. 22–28.
 25. Lopatyn V.D., Piatetskyi H.E. Uravnenyia zavysymosty mezhdu ob’emnym vesom y stepeniu razlozhenyia torfa y znachenye perescheta ahrokhymycheskykh dannykh na edynytsu ob’ema. Statsyonarnoe yzuchenye bolot y zabolochennykh lesov v sviazy s melyoratsyei. Petrozavodsk: Karelskyi fylyal AN SSSR, 1977. S. 148–149.
 26. Maksymov A.Y. Ekolohyia sfahnovykh mkhov-torfoobrazovatelei. Avtoref. dys. … kand. byol. nauk. Lenynhrad, 1991. 18 s.
 27. Molchanova Y.V., Bochenyna N.V. Mkhy kak nakopytely radyonuklydov. Ekolohyia. 1980. № 3. S. 42–47.
 28. Molchanova Y.V., Karavaeva E.N. Raspredelenye 90Sr y 137Cs v mokhovo-torfianystykh otlozhenyiakh verkhovoho bolota. Ekolohyia. 1981. № 5. S. 86–88.
 29. Orlov A.A., Kalysh A.B. Osobennosty byoheokhymyy 137Cs v ekosystemakh lesnykh sfahnovykh bolot: podkhody k sozdanyiu kontseptualnoi skhemy modely. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu yadernykh doslidzhen NAN Ukrainy. № 1. Kyiv, 2000.  S. 144–153.
 30. Orlov A.A., Kalysh A.B. Sezonnye potoky 137Cs v sfahnovo-torfovom pokrove mezoolyhotrofnykh bolot: osnovnye prychyny y sledstvyia. Zb. nauk. prats Instytutu yadernykh doslidzhen. Kyiv, 1999. 316–318.
 31. Orlov A.A., Kurchenko Y.N., Sokolova E.V. y dr. Pryntsypyalno novoe trofycheskoe vzaymodeistvye v systeme «mkhy-endofytnye mykromytsety-sosudystye rastenyia» v olyhotrofnykh lesobolotnykh ekosystemakh. Sb. mat. VIIMezhdunar. konf. «Problemy lesnoi fytopatolohyy y mykolohyy» (7-13 sent. 2009, h. Perm). Perm, 2009. S. 142–145.
 32. Orlov A.A., Kurchenko Y.N., Sokolova E.V. y dr. Ekolohycheskye osobennosty lesnykh sfahnovykh bolot y vozmozhnaia rol endofytnykh hrybov v postuplenyy K+ y 137Cs+ yz sfahnum-substratov v sosudystye rastenyia. Problemy ekolohii lisu i lisokorystuvannia na Polissi Ukrainy. Nauk. pratsi. Vyp. 1(7). Zhytomyr: Volyn, 2000. S. 35–43.
 33. Orlov O.O. Holovni zakonomirnosti rozpodilu 137Cs v ekosystemakh sylno obvodnenykh olihomezotrofnykh bolit Zakhidnoho Polissia Ukrainy. Radioekolohiia lisiv i lisove hospodarstvo Polissia Ukrainy. Zbirnyk naukovykh prats Poliskoho filiala UkrNDILHA. Kyiv: Fitosotsiotsentr, 2006. S. 28–42.
 34. Orlov O.O. Zakonomirnosti rozpodilu 137Cs v ekosystemi dubovoho lisu u volohomu suhrudi Tsentralnoho Polissia Ukrainy. Lisivnytstvo i ahrolisomelioratsiia. Vyp. 112. S. 188–194.
 35. Orlov O.O. Rol sfahnovoho pokryvu u pererozpodili potokiv kaliiu ta 137Cs v ekosystemakh mezoolihotrofnykh bolit. Ukrainskyi botanichnyi zhurnal. T. 57, № 6. S. 715–724.
 36. Orlov O.O., Dolin V.V. Bioheokhimiia tseziiu-137 u lisobolotnykh ekosystemakh Ukrainskoho Polissia. Kyiv: Naukova dumka, 2010. 198 s.
 37. Orlov O.O., Dolin V.V. Zakonomirnosti mihratsii ta rozpodilu 137Cs v ekosystemakh akumuliatyvnykh landshaftiv Zakhidnoho Polissia. Zbirnyk nauk. prats Instytutu heokhimii navkolyshnoho seredovyshcha. Vyp. 14. S. 38–45.
 38. Orlov O.O., Irkliienko S.P., Dolin V.V. ta in. Balansovyi pidkhid do radioheokhimichnykh doslidzhen avtoreabilitatsiinykh protsesiv u lisovykh ekosystemakh . Problemy ekolohii lisu i lisokorystuvannia na Polissi Ukrainy. Nauk. pratsi Poliskoho filialu UkrNDILHA. Zhytomyr: Volyn, 2001. Vyp. 2 (8). S. 10–25.
 39. Orlov O.O., Prydiuk M.P., Kurbet T.V. Akumuliatsiia 137Cs plodovymy tilamy makromitsetiv riznykh trofichnykh hrup na sfahnovykh bolotakh Ukrainskoho Polissia. Lisivnytstvo i ahrolisomelioratsiia. Vyp. 104. Kharkiv, 2003. S. 13–23.
 40. Perelman A.Y. Heokhymyia landshafta. M.: Heohrafhyz, 1961. 496 s.
 41. Pohrebniak P.S., Volvach F.V. Metodyka doslidzhen na kompleksnykh heohrafichnykh statsionarakh (KHS). Fizychna heohrafiia ta heomorfolohiia. 1972. Vyp. 7. S. 14–25.
 42. Pokarzhevskyi A.D. Heokhymycheskaia ekolohyia nazemnykh zhyvotnykh. Moscow: Nauka. 1985.300 s.
 43. Poliakov Yu.A., Leontev A.M., Melnykov L.K. K voprosu o vypadenyiakh strontsyia-90 v srednykh shyrotakh SSSR. Pochvovedenye. 1962. № 11. S. 45–51.
 44. Ponykarova T.M., Efymov V.N., Drychko V.F., Riabtseva M.E. Rol orhanycheskoho veshchestva y myneralnoi chasty torfov v sorbtsyy radyotsezyia. Pochvovedenye. 1995. № 9. S.1096–1100.
 45. Prosiannykov E.V., Osypov V.B., Chekyn H.V. Povedenye 137Cs v pochvakh perekhodnykh bolot. Ekolohyia. 2006. № 6. 446–451.
 46. Rakhmanov V.V. Ytohy nauky y tekhnyky. Lesovedenye y lesovodstvo: T. 3: Lesnaia hydroheolohyia. Moscow: VYNYTY, 1981. 180 s.
 47. Romanov V.V. Hydrofyzyka bolot. L.: Hydrometeoyzdat, 1961. 359 s.
 48. Serheev V.Y., Shymko T.H., Kuleshova M.L. y dr. Kolychestvennaia otsenka hruntovoi toly kak heokhymycheskoho barera. Heokhymycheskye barery v zone hyperheneza; pod red. N.S. Kasymova, A.E. Vorobeva. M.: Yzd-vo Moskovskoho unyversyteta, 2002. S. 334–346.
 49. Snizhko S.I., Orlov O.O., Zakrevskyi D.V. ta in. Hidrokhimiia ta radioheokhimiia richok i bolit Zhytomyrskoi oblasti; za red. S.I.Snizhka, O.O. Zhytomyr: Volyn, 2002. 264 s.
 50. Solonevych N.H. Materyaly k ekoloho-byolohycheskoi kharakterystyke bolotnykh trav y kustarnychkov. Rastytelnost Kraineho Severa. T.2. Lenynhrad: Nauka, Lenynhradskoe otd., 1956. 307–497.
 51. Sushchyk Yu.Ia., Shramenko Y.F., Pushkarev A.V. y dr. Myhratsyia radyonuklydov v elementarnykh landshaftakh Zhytomyrskoho Polesia. Heokhymyia tekhnohennykh radyonuklydov; pod red. E.V. Sobotovycha, H.N. Bondarenko. Kyiv: Naukova dumka, 2002. S. 201–253.
 52. Torfianoi fond Ukraynskoi SSR (po sostoianyiu na 1 yanvaria 1967 hoda). Knyha I: Vynnytskaia, Volynskaia, Dnepropetrovskaia, Donetskaia, Zhytomyrskaia oblasty; pod red. A.S. Provorkyna y A.A. Synadskoho. Moscow: Yn-t. Hyprotorfrazvedky, 1969. 504 s.
 53. Truskavetskyi R.S. Bolotnye pochvy. Polevoi opredelytel pochv. Kyiv: Urozhai, 1981. S. 223–229.
 54. Truskavetskyi R.S. Torfovi hrunty i torfovyshcha Ukrainy. Kharkiv: NNTs «Instytut gruntoznavstva ta ahrokhimii imeni O.N. Sokolovskoho», 2010. 278
 55. Tiuriukanova E.B., Beliaeva L.Y., Levkyna N.Y., Emelianov V.V. Landshaftno-heokhymycheskye aspekty povedenyia strontsyia-90 v lesnykh y poimennykh byoheotsenozakh polenyi. Moscow: Atomyzdat, 1973. 40 s.
 56. Fyrsova V.P., Pavlova T.S. Zolnyi sostav rastenyi severo-taezhnykh lesov Urala. 1975. №3. S. 12–14.
 57. Shablynskyi V.V., Koshman M.H. Hydrotekhnyka v torfianoi promyshlennosty. Moscow: Nedra, 1971. 272 s.
 58. Shahalova E.D., Matveenko Y.Y., Zhukova O.M., Hermenchuk M.H. Osobennosty myhratsyy chernobylskykh radyonuklydov v pochvakh Belarusy. Tez. dokl. Mezhdunar. konf. «Radyoaktyvnost pry yadernykh vzryvakh y avaryiakh». Saint Petersburg: Hydrometeoyzdat, 2000. 133 s.
 59. Shebeko V.F. Ysparenye s bolot y balans pochvennoi vlahy. Mynsk: Uradzhai, 1965. 396 s.
 60. Shevchenko O.L. Vyznachennia bariernoi stiikosti vodozbirnykh baseiniv na osnovi statystychnoho analizu landshaftnykh chynnykiv. Naukovi pratsi UkrNDHMI. 2016. Vyp. 268. S. 82–92.
 61. Shestopalov V.M., Naboka M.V., Likhosherstov O.O., Chaban O.P. Potentsiini vlastyvosti heokhimichnykh landshaftiv dlia perekhodu radiotseziiu z hruntu po kharchovykh lantsiuhakh do liudyny ta bezpeka naselennia. Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal. №2.  S. 59–64.
 62. Shestopalov V.M., Shevchenko O.L., Kozytskyi O.M. ta in. Identyfikatsiia avtoreabilitatsiinykh protsesiv u vodotokakh zony vidchuzhennia ta mozhlyve spriamuvannia reabilitatsiinoi diialnosti. Biuleten ekolohich. stanu zony vidchuzhennia ta zony bezumovnoho (oboviazkovoho) vidselennia. № 16.  S. 18–23.
 63. Shytiuk K.F., Orlov O.O., Melnychuk S.D. Porivnialna otsinka rozpodilu 137Cs v ekosystemakh sosnovykh ta sosnovo-dubovykh lisiv Ukrainskoho Polissia. Yaderna fizyka ta enerhetyka. 2010. T. 11, № 1. S. 74–81.
 64. Shchehlov A.Y., Tsvetnova O.B., Tykhomyrov F.A., Kuchma N.D. K voprosu o roly vysshykh hrybov v byoheokhymycheskoi myhratsyy 137Cs v lesnykh ekosystemakh. IV Mezhdunar. nauch.-tekhn. konf. «Ytohy 8 let rabot po lykvydatsyy posledstvyi avaryy na ChAES. Chernobyl-94»: sbornyk dokl. Chernobyl. T. 1. S. 460–472.
 65. Brehm K. Ein Sphagnum-Bult als Beispiel einer naturlichen ionenaustauschersaule. Beiträge zur Biologie der Pflanzen. 1971. Vol. 47. P. 287–
 66. Clymo R.S. Sphagnum-dominated peat bog: A naturally acid ecosystems. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, 1984. Vol. 305. P. 487–
 67. Clymo R.S., Hayward P.M. The ecology of Sphagnum. Bryophyte Ecology; Ed. A.J.E. Smith. London: Chapman and Hall, 1982. P. 34–
 68. Dainty J., Richter C. Ion behavior in Sphagnum cell walls. Advances in Bryology. Vol. 5: Biology of Sphagnum. Berlin; Stuttgart: J. Cramer, 1993. P. 107–
 69. Dainty J., Richter C. Ion exchange properties of cell walls. M. Sc. Thesis. University of Toronto, 1986. 14 p.
 70. Dighton J., Clint G. and Poskitt J. Uptake and accumulation of radiocaesium by upland grassland soil fungi: a potential pool of Cs immobilization. Mycological Research. 1991. N 95. 1052–1065.
 71. Evans E.J., Dekker A.J. The effects of soil organic matter content on the cesium-137 concentration in crops. Journal Soil Sciences. 1967. Vol. 4, N 1. Р. 6–13.
 72. Kudelsky A., Pashkevich V., Petrovich A. et al. Interstitial soil solution – medium and factor of active redistribution of radionuclides in the system “soil substratum groundwater”. The radiological consequences of the Chernobyl accident: Proc. of the 1-st Intern. conf. (18-22 March 1996, Minsk). Luxembourg, 1996. P. 185–
 73. Kudelsky A.V., Smith J.T., Comans R.N.J. et al. Specific Aspects of Radionuclide Behaviour in Peat Bog Areas. Modelling and study of the mechanisms of the transfer of radioactive material from terrestrial ecosystems to and in water bodies around Chernobyl Final report of ECP № 3, EUR 16529; U. Sansone and O. Voitsekhovich. Luxembourg, 1996. P. 50–60.
 74. Kudelsky A.V., Smith J.T., Ovsiannikova S.V., Hilton J. Mobility of Chernobyl derived 137Cs in a peatbog system within the catchment of the Pripyat River. Sci. Total Environ.1996. Vol. 188. P. 101–113.
 75. Livens F.R., Loveland P.J. The influence of soil properties on the environmental mobility of caesium in Cumbria. Soil Useand Management. 1988. Vol. 4, N 36. P. 69–
 76. Malmer N. Mineral nutrients in vegetation and surface layers of Sphagnum dominated peat-forming systems. Advances in Bryology. Vol. 5: Biology of Sphagnum. Berlin; Stuttgart: J. Cramer, 1993. P. 223–
 77. Nylén T. Uptake, turnover and transport of radiocaesium in boreal forest ecosystem. Dissertation. Uppsala. 1996.
 78. Olsen R.A., Joner E., Bakken L.R. Soil fungi and the fate of radiocaesium in a soil ecosystem a discussion of possible mechanisms involved in the radiocaesium accumulation in fungi and the role of fungi as a Cs-sink in the soil. Transfer of radionuclides in natural and semi-natural environment; editor Desmet et al. London-New York: Elsevier Applied Science. 1990.  P. 657–663.
 79. Orlov A.A., Krasnov V.P. Biological peculiarities of the cranberry (Oxycoccus palustris Pers.) and ecological parameters of its environment: influence on accumulation of 137Cs by phytomass. Journal of Radioecology. 1998. Vol.1, N 6. P. 23–
 80. Pakarinen P. Production and nutrient ecology of three Sphagnum species in Southern Finnish raised bogs. Bot. Fenn. 1978. Vol.15, N 1. P. 15–26.
 81. RussellW. Soil conditions and plant growth. 11th ed. London: Longmans, 1988. 1014 p.
 82. Rydin H. Mechanisms of interaction among Sphagnum species along water-level gradient. Advances in Bryology. Vol. 5. Biology of Sphagnum. Berlin-Stuttgart: J. Cramer, 1993. P. 153–
 83. Sanchez A.L., Parekh N.R., Dodd B.A., Ineson P. Microbial component of radiocaesium retention in highly organic soils. Soil Biology & Biochemistry. 2000. Vol. 32. P. 2091–
 84. Schell W.R., Tobin M.J. Deposition and mobility of chemical elements in forest and wetland environments. Transfer of radionuclides in natural and semi-natural environments; e G. Desmet, P. Nassimbeni, M. Belli. London; New York: Elsevier Appl. Sci., 1990. P. 118–128.
 85. Witkamp M. Environmental effects on microbial turnover of some mineral elements. ІІ. Biotic factors. Soil Biology and Biochemistry. 1969. V 1. P. 177–184.

References for Chapter 6

 1. Avtoreabilitatsiini protsesy v ekosystemakh Chornobylskoi zony vidchuzhennia; pid red. Yu.O. Ivanova, V.V. Dolina. Kyiv: NAN Ukrainy, 2001. 252 s.
 2. Belousova A.P., Aheeva Y.V., Rudenko E.Ie. Otsenka zashchyshchennosty podzemnykh vod yuha Evropeiskoi chasty Rossyy. Vodnye resursy. 2014. t. 41, № 2. S. 131–141.
 3. Bondarenko H.N., Kononenko L.V., Luneva L.V., Senchuk A.N. Kynetyka transformatsyy form nakhozhdenyia 90Sr y 137Cs v pochve; uchet obratymosty fyksatsyy radyonuklydov pochvennym kompleksom. Zbirnyk naukovykh prats Derzh. nauk. tsentru radioheokhim. navkol. seredovyshcha. 2000. Vyp. 1. 49–58.
 4. Bublias V.M., Shestopalov V.M. Anomalnye zony y ykh rol v pereraspredelenyy radyonuklydov yz poverkhnosty pochv v podzemnye vody. Vodoobmen v hydroheolohycheskykh strukturakh y Chernobylskaia katastrofa. Rasprostranenye chernobylskykh radyonuklydov v hydroheolohycheskykh strukturakh. Kyiv, 2001.  1. S. 251–356.
 5. Bublias V.M., Shestopalov V.M. Zapadynnyi mikrorelief ta yoho rol u pererozpodili radionuklidiv. Zakonomirnosti mihratsii tekhnohennykh radionuklidiv na melioratyvnykh systemakh Chornobylskoi zony vidchuzhennia (za rezultatamy doslidzhen 1986-2004 rr.); hol. red. V.A. Stashuk Kherson: Oldi-plius, 2011.  160–182.
 6. Vybrani naukovi pratsi akademika V.I. Vernadskoho. T.7, kn. 1: Pratsi z heokhimii ta radioheolohii. NAN Ukrainy; uklad. E.V. Sobotovych, V.V. Dolin. Kyiv, 2012. 824 s.
 7. Vynohradov A.P. Byoheokhymycheskye provyntsyy y ykh rol v orhanycheskoi evoliutsyy. Heokhymyia. 1963. № 3.
 8. Volchek A.A., Okoronko Y.V. Hydroekolohycheskaia otsenka vodosborov basseina reky Mukhavets. ICEP 2021. Aktualnye nauchno-tekhnycheskye y ekolohycheskye problemy sokhranenyia sredy obytanyia: sb.k trudov IV Mezhdun. nauch.pr. konf. (7–8 okt. 2021, Brest); nauch. red. A.A. Volchek, O.P. Meshyk. Brest: BrHTU, 2021. S. 87–100.
 9. Voronkov P.P. Hydrokhymycheskye obosnovanyia vydelenyia mestnoho stoka y sposob raschlenenyia eho hidrohrafa. Meteorolohyia y hydrolohyia. №8. 1963.
 10. Heokhymyia tekhnoheneza; pod. red. E.V. Sobotovycha. Kyiv: Naukova dumka. 1991. 228
 11. Hlazovskaia M.A. Heokhymyia pryrodnykh y tekhnohennykh landshaftov SSSR . Moscow: Vyssh. shk., 1978. 328 s.
 12. Hlazovskaia M.A. Landshaftno-heokhymycheskye systemy y ykh ustoichyvost k tekhnohenezu. Byoheokhymycheskye tsykly v byosfere. Moscow: Nauka, 1976.
 13. Davydchuk V.S. Osnovni protsesy, shcho vplyvaiut na shvydkist i spriamovanist avtoreabilitatsii v systemi «landshaft-heolohichne seredovyshche». Avtoreabilitatsiini protsesy v ekosystemakh Chornobylskoi zony vidchuzhennia; pid red. Yu.O. Ivanova, V.V. Dolina. 2001.  S.145–156.
 14. Dolin V.V., Bondarenko H.M., Orlov O.O. Samoochyshchennia pryrodnoho seredovyshcha pislia Chornobylskoi katastrofy. Kyiv: Naukova dumka, 2004. 221 s.
 15. Zektser Y.S. Podzemnye vody kak komponent okruzhaiushchei sredy. Moscow: Nauchnyi myr, 2001. 244.
 16. Zmyeva E.S., Subbotyn A.Y. Sostoianye y nauchno-metodycheskye osnovy landshaftno-hydrolohycheskykh nabliudenyi na malykh vodosborakh v SRSR y za rubezhom. Landshaft y vody. Voprosy heohrafyy. Moscow: Mysl, 1976. № 102. S.47–65.
 17. Kabata-Pendyas A., Pendyas Kh. Mykroelementy v pochvakh y rastenyiakh. Moscow: Myr, 1989. 439 s.
 18. Kaletnyk M.M., Patlai I.M., Krasnov V.P. ta in. Osnovy lisovoi radioekolohii. Kyiv: Derzhkomlishosp Ukrainy, 1999. 252 s.
 19. Kamenskyi H.N. Hydrodynamycheskye pryntsypy yzuchenyia rezhyma hruntovykh vod. Voprosy hydroheolohyy y ynzhenernoi heolohyy. Moscow: Hosheolyzdat, 1953.  4 –13.
 20. Kashparov V.A., Zvarych S.Y., Protsak V.P. Kynetyka rastvorenyia chernobylskykh toplyvnykh chastyts v estestvennykh uslovyiakh y modelnykh sredakh. Mezhdunar. konf. Radyoaktyvnost pry yadernykh vzryvakh y avaryiakh (24-26 apr. 2000 h., Moscow): tez. dokl. Saint Petersburg: Hydrometeoyzdat, 2000. 49.
 21. Kashparov V.O. Formuvannia i dynamika radioaktyvnoho zabrudnennia navkolyshnoho seredovyshcha pid chas avarii na Chornobylskii AES ta v pisliaavariinyi period. Chornobyl. Zona vidchuzhennia [zb.nauk.prats]. Kyiv: Naukova dumka, 2001. S. 11–46.
 22. Kirіeіev S.I., Bytsulia V.V., Hanzha D.D., Shevchenko A.L. Myhratsyia radyonuklydov v landshaftakh 10 km zony ChAES. Radyoaktyvnost pry yadernykh vzryvakh y avaryiakh: mezhdunar. konf., 24-26 apr. 2000 h., Moscow: tez. dokl. Saint Petersburg: Hydrometeoyzdat, 2000. 367–373.
 23. Kovalenko P.I., Riabtseva H.P., Nasiedkin I.Iu., Shevchenko O.L. Vplyv melioratyvnykh system zony vidchuzhennia ChAES na formuvannia vtorynnykh ekolohichnykh protsesiv. Visnyk ahrarnoi nauky. 1996. № 4. S. 16–18.
 24. Kozlovskyi B.I. Naukovi osnovy monitorynhu osushenykh zemel. Lviv, 1995. 189 s.
 25. Koronkevych N.Y. Voprosy formyrovanyia stoka y vlyianyia na neho khoziaistvennoi deiatelnosty. Landshaft y vody. Voprosy heohrafyy.   T. 102. S. 29–46.
 26. Lynnyk V.H., Kuvylyn A.Y., Korobova E.M. Heoynformatsyonnyi analyz zahriaznennykh terrytoryi dlia tselei radyatsyonnoho monytorynha. Mezhdunar. konf. «Radyoaktyvnost pry yadernykh vzryvakh y avaryiakh» (24-26 apr. 2000, Moscow): trudy. Saint Petersburg: Hydrometeoyzdat, 2000. S. 257–263.
 27. Paskevych S.A. Vynos 90Sr y 137Cs nadzemnoi fytomassoi rastytelnykh soobshchestv luhov y zalezhei Chernobylskoi zony otchuzhdenyia. Radyatsyonnaia byolohyia. Radyoekolohyia. 2005. T. 45, № 3. S. 281–286.
 28. Perelman A.Y., Borysenko E.N., Samonov A.E. y dr. Heokhymyia landshaftov Rossyy y radyoekolohyia. Sovremennye yzmenenyia v lytosfere pod vlyianyem pryrodnykh y antropohennykh faktorov. Moscow: Nedra, 1996. 194–217.
 29. Radyohydroheolohycheskyi monytorynh 30-km zony y obosnovanye pryrodookhrannykh meropryiatyi na osnove postoianno deistvuiushchei hydroheolohycheskoi modely.otchet o NYR, YHyM K.,1992.  91s.
 30. Sobotovych, E.V., Dolin, V.V. Otsenka skorosty samovosstanovlenyia radyatsyonno zahriaznennykh ahrotsenozov v pryrodno-tekhnohennykh uslovyiakh. Mezhdunar. konf. «Radyoaktyvnost pry yadernykh vzryvakh y avaryiakh» (24-26 apr., Moscow): tezysy. SPb, 2000. 409.
 31. Sushchyk Yu.Ia. Pryrodnye uslovyia myhratsyy radyonuklydov v nazemnykh ekosystemakh. Heokhymyia tekhnohennykh radyonuklydov; otv. red. E.V. Sobotovych y N. Bondarenko.  K.: Naukova dumka. 2002.  S. 152–163.
 32. Skhema vodookhrannykh meropryiatyi po zashchyte ot radyatsyonnoho zahriaznenyia poverkhnostnykh y podzemnykh vod v zone otchuzhdenyia ChAES. T. IV. Vodookhrannye meropryiatyia: otchet o NYR (zakliuch.); nauch. ruk. O.V. Voitsekhovych y dr. Kyiv: Hosvodkhoz Ukrayny, UkrVodproekt, 176 s.
 33. Tykhomyrov F.A., Shchehlov A.Y. Posledstvyia radyoaktyvnoho zahriaznenyia lesov v zone vlyianyia avaryy na ChAES. Radyatsyonnaia byolohyia. Radyoekolohyia. 1997. 37, vyp. 4. S. 664–672.
 34. Tyshchenko Yu.Ie. Zakonomirnosti bioheokhimichnoi mihratsii radionuklidiv u lisovykh ekosystemakh Ukrainskoho Polissia. Avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stup. kand. heol. nauk. K.: Instytut heokhimii navkolyshnoho seredovyshcha NAN ta MNS Ukrainy. 2004. 20 s.
 35. Tiuriukanova E.B. Ekolohyia 90Sr v pochvakh. Moscow: Atomyzdat, 1976. 128s.
 36. Tiutiunnyk Yu.H. Ekoheokhymyia landshaftov v zonakh tekhnoheneza: Avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stup. dokt. heohr. nauk: 11.00.01. Kyiv:Ynst. heohraf. NAN Ukrayny. 2002. 34 s.
 37. Tiutiunova F.Y., Panteleev Y.Ia., Panteleeva T.Y. y dr. Prohnoz kachestva podzemnykh vod v sviazy s ykh okhranoi ot zahriaznenyia.Moscow: Nauka, 1978. 207 s.
 38. Chaplia Ye.Ia., Liantse H.T., Chernukha O.Iu., Honcharuk V.Ie. Chynnyky protsesu mihratsii radionuklidiv u grunti. Ekolohichna bezpeka ta pryrodokorystuvannia: zb. nauk. pr. Kyiv: Yuston. 2017. Vyp. 24. S. 7–17.
 39. Shahalova E.D., Matveenko Y.Y., Zhukova O.M., Hermenchuk M.H. Osobennosty myhratsyy chernobylskykh radyonuklydov v pochvakh Belarusy. Mezhdunar. konf. «Radyoaktyvnost pry yadernykh vzryvakh y avaryiakh» (24-26 apr.2000, Moscow): tez. dokl. Moscow, 2000. S.133.
 40. Shvartsev S.L. Hydroheokhymyia zony hyperheneza. Moscow: Nedra, 1978.
 41. Shevchenko A.L., Burko A.S., Uralov A.V. Vlyianye stepeny yskusstvennoi drenyrovannosty terrytoryy na postuplenye radyonuklydov v hruntovye vody. IV Mezhdunar. nauch.-tekhn. konf. «Chernobyl 94»: sbornyk dokladov. Chernobyl: NPO «Prypiat». 1996. T.1. S. 218–222.
 42. Shevchenko A.L., Nasedkyn Y.Iu. Estestvenno-antropohennye osobennosty formyrovanyia vodoobmena y rasprostranenyia radyoaktyvnykh veshchestv na melyoratyvnykh systemakh humydnoi zony. Vodoobmen v hydroheolohycheskykh strukturakh y Chernobylskaia katastrofa. Chast 1. Rasprostranenye chernobylskykh radyonuklydov v hydroheolohycheskykh strukturakh. Kyiv: TOV “Karbon LTD”, 2001. S. 162–232.
 43. Shevchenko A.L. Prymenenye hydrodynamycheskoho metoda analyza rezhyma hruntovykh vod pry otsenkakh vodno-radyatsyonnoho balansa. Mezhdunar. nauch. konf. «Resursy podzemnykh vod. Sovremennye problemy yzuchenyia y yspolzovanyia» (13–14 maia 2010, Moscow): materyaly. Moscow, 2010. S. 221–227.
 44. Shevchenko A.L. Transformatsyia pervonachalnykh vypadenyi radyonuklydov y skorost ykh pronyknovenyia na hlubynu v razlychnykh typakh pochv. Okhrana pryrody pry melyoratsyy zemel. Kyiv: UkrNYYHyM, 1991. S. 21–27.
 45. Shevchenko A.L., Charnyi D.V., Akynfyev H.A., Kirіeіev S.Y. Faktory formyrovanyia vynosa strontsyia-90 s poverkhnostnym stokom v zone otchuzhdenyia Chernobylskoi AES. Vodnye resursy. 2016. tom 43, №3. S. 317–328.
 46. Shevchenko O.L. Vyznachennia bariernoi stiikosti vodozbirnykh baseiniv na osnovi statystychnoho analizu landshaftnykh chynnykiv. Naukovi pratsi Ukrainskoho naukovo-doslidnoho hidrometeorolohichnoho instytutu. 2016. 268.  S. 82–92.
 47. Shevchenko O.L. Metodyka otsinky bariernoi stiikosti vodozboriv shchodo zabrudniuiuchykh rechovyn. Dopovidi natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. 2016. №4. 69–77.
 48. Shevchenko O.L. Osushuvalni systemy na radioaktyvno zabrudnenykh vodozborakh. Melioratsiia ta oblashtuvannia Ukrainskoho Polissia; pid red. Ya.M. Hadzala, V.A. Stashuka, A.M. Rokochynskoho. nauk. monohrafiia. Kyiv-Rivne: OLDI-PLIuS. 2018. T. 2. S.379–411.
 49. Shevchenko O.L. Radiohidroheolohiia osushuvanykh landshaftiv Ukrainskoho Polissia (na prykladi Chornobylskoi zony vidchuzhennia): avtoref. dys. … d-ra heol. nauk: spets. 04.00.06 «Hidroheolohiia». Kyiv, 2016. 44 s.
 50. Shevchenko O.L. Retrospektyvnyi analiz priorytetnosti chynnykiv mobilizatsii zabrudniuiuchykh rechovyn. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka (Heolohiia). Vyp. 60. S. 63–69.
 51. Shevchenko O.L., Akinfiiev H.O. Heneralizatsiia chynnykiv zaluchennia radionuklidiv do vodnoi mihratsii. Heokhimiia tekhnohenezu, 2020. 3(31).  41–52.
 52. Shevchenko O.L., Bublias V.M. Rol zapadynnoho mikroreliefu ta inshykh chynnykiv u formuvanni vodnoho vynesennia radioaktyvnoho strontsiiu. Zbirnyk naukovykh prats UkrDHRI.   №3. S. 84–97.
 53. Shevchenko O.L., Dolin V.V., Proskura M.I. ta in. Hidroheokhimichni umovy formuvannia vtorynnoho zabrudnennia poverkhnevykh i gruntovykh vod melioratyvnykh system Zony vidchuzhennia. Heolohichnyi zhurnal. 2001. № 3. S. 51–60.
 54. Shevchenko O.L., Kirіeіev S.I. Metod intehralnoi otsinky bariernoi zdatnosti vodozboriv. Ekolohiia i resursy. 2005. Vyp. 11. S. 77–86.
 55. Shevchenko O.L., Kozytskyi O.M., Nasiedkin I.Iu. ta in. Zakonomirnosti mihratsii tekhnohennykh radionuklidiv na melioratyvnykh systemakh Chornobylskoi zony vidchuzhennia (za rezultatamy doslidzhen 1986-2004 rr.; hol. red. V.A. Stashuk. Kherson: Oldi-plius, 2011. 415 s.
 56. Shevchenko O.L., Nasiedkin I.Iu. Vodno-radiatsiino-balansovi doslidzhennia dlia obgruntuvanniavodookhoronnykh zakhodiv u Chornobylskii zoni vidchuzhennia. Melioratsiia i vodne hospodarstvo. 2003. Vyp. S. 157–170.
 57. Shevchenko O.L., Osadcha N.M. Problemy, poviazani z evtrofikatsiieiu vodotokiv, ta biokhimichni chynnyky formoutvorennia spoluk 90Sr i 137Cs u poverkhnevykh vodakh. Biuleten ekolohichnoho stanu Zony vidchuzhennia ta zony bezumovnoho (oboviazkovoho) vidselennia, № 28, 2006. S. 60–69.
 58. Shevchenko O.L., Charnyi D.V. Rehionalna otsinka vplyvu osushuvalnykh system na bariernu stiikist vodozbirnykh baseiniv do radionuklidiv. Melioratsiia i vodne hospodarstvo. Vyp. 102. S. 84–91.
 59. Shevchenko O.L., Shestopalov V.M., Sakhatskyi O.I. ta in. Livoberezhna zaplava: shliakhy vyrishennia problemy perezvolozhennia ta zrostannia vynosu 90Sr cherez proran v dambi №7. Biuleten ekolohichnoho stanu Zony vidchuzhennia ta zony bezumovnoho (oboviazkovoho) vidselennia. 1999. №14. S. 51-57.
 60. Shestopalov V.M., Bohuslavskyi A.S., Bublias V.M. Otsenka zashchyshchennosty y uiazvymosty podzemnykh vod s uchetom zon bystroi myhratsyy. Kyiv: NYTs RPY NANU, 2007. 120 s.
 61. Shestopalov V.M., Bublias V.M. Zony intensyvnoi mihratsii radionuklidiv u heolohichne seredovyshche Chornobylskoi zony vidchuzhennia lov. Biuleten ekolohichnoho stanu Zony vidchuzhennia ta Zony bezumovnoho (oboviazkovoho) vidselennia. 2000. № 16.  9–12.
 62. Shestopalov V.M., Kashparov V.A., Yvanov Yu.A., Bohdevych Y.M. Puty myhratsyy «chernobylskykh»» radyonuklydov v nazemnykh landshaftakh. Mezhdunar. konf. «Piatnadtsat let Chernobylskoi katastrofy. Opyt preodolenyia»: materyaly. Kyiv: Chernobylynterynform, 2001. 96 –117.
 63. Shestopalov V.M., Khanbylvardy R., Onyshchenko Y.P.y dr. Sootnoshenye lateralnoho y vertykalnoho vynosa radyonuklydov yz pochv Chernobylskoi zony. Dopovidi Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. №5. S.195–198.
 64. Shchehlov A.Y., Tsvetnova O.B. Dynamyka radyoekolohycheskoi obstanovky v lesnykh ekosystemakh v postchernobylskyi peryod. Radyoaktyvnost posle yadernykh vzryvov y avaryi. Tezysy dokladov mezhdunar. konf. (5-6 dek. 2005, Moscow). Saint Petersburg: Hydrometeoyzdat, 2005. S. II-34.
 65. Aller L., Bennet T., Lehr J.H. et al. DRASTIC: A standardized system for evaluating ground water pollution potential using hydrogeologic settings. US Environmental Protection Agency, Ada, EPA/600/2-87-036. 1987.
 66. Сivita M., De Maio M. Assessing and mapping groundwater vulnerability to contamination: The Italian «combined» Geofisica Internacional. 2004. Vol. 43, N 4. P. 513–532.
 67. Gilbert R.O. Statistical methods for environmental pollution monitoring. NewYork: Van Norstrand Reinhold Company, 334 р.
 68. Harley N.H., Foulkes E.C., Hilborne L.H. et al. A review of the scientific literature as it pertains to the Gulf war illnesses, National Defense Research 1999. Vol.7: Depleted Uranium. P. 7–101.
 69. Kato K., Konoplev A., Kalmykov S.N. Behavior of Radionuclides in the EnvironmentI. Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2020. 673 р. https: doi.org/10.1007/978-981-15-0679-6-8
 70. Shestopalov V., Bublias V., Bohuslavsky A. Anomalous zones of radionuclide migration in geological environment. Chernobyl Disaster and Groundwater. Lissie, Abingdon, Exton (Pa), Tokyo:A. Balkema Publisher 2002. P. 201–253.
 71. Shestopalov V.M., Bublyas V.N., Gudzenko V.V. et al. Research into vertical radionuclide migration at the R&D Center of radioenvironmental studies on field test sites. 5-th International Conference on radioactive waste management and environment remediation: ICEM-95. Management of low-level waste and remediation of contaminated sites and facilities (3-7 Sept. 1995). 1995. Vol. 2. Р. 1347–1351.
 72. Shevchenko A.L., Nasedkin I.Y., Gudzenko V.V. et Secondary effects of water protection activities on the reclamation systems of the Chernobyl nuclear power plant’s exclusion zone. XXIX International Congress IAH: «Hydrogeology and land use management» (6-10 sept. 1999, Bratislava): proceedings. Bratislava. 1999. P. 491 – 497.
 73. Vrba J., Zaporozec A. Guidebook on Mapping Groundwater Vulnerability. International Contributions to Hydrogeology, Vol. 16: International Association of Hydrogeology, Heise, Hanover, 1994. 131 р.
 74. Williams С., Thornton The effect of soil additives on the uptake of molybdenum and selenium from soils from different environments. Plants Soil. 1972. Vol. 36, N 2. P 395–406.

References for Chapter 7

 1. Avtoreabilitatsiini protsesy v ekosystemakh Chornobylskoi zony vidchuzhennia; pid red. Yu.O. Ivanova, V.V. Dolina. ANT Ltd, Chernivtsi, Kyiv. 2001. S. 67–115.
 2. Belousova A.P., Aheeva Y.V., Rudenko E.E. Otsenka zashchyshchennosty podzemnykh vod yuha Evropeiskoi chasty Rossyy. Vodnye resursy. 2014. T.41, № 2. S. 131–141.
 3. Bondarenko H.N., Kononenko L.V., Koliabyna Y.L. Kynetyka formoobrazovanyia radyonuklydov v pochvakh kak kliuchevoi faktor prohnozyrovanyia ekolohycheskoho sostoianyia pryrodnoi sredy: monohrafyia. Kyiv: Naukova dumka. 2014.
 4. Holdberh V.M., Hazda S. Hydroheolohycheskye osnovy okhrany podzemnykh vod ot zahriaznenyia: monohrafyia. 1984. Moscow: Nedra.
 5. Huliakyn Y.V., Yudyntseva E.V. Selskokhoziaistvennaia radyobyolohyia. Moscow: Kolos, 1973. 272 s.
 6. Derevets V.V., Kirіeіev S.I., Obrizan S.M. ta in. Radiatsiinyi stan zony vidchuzhennia u 2002 rotsi. Biuleten ekolohichnoho stanu zony vidchuzhennia ta zony bezumovnoho (oboviazkovoho) vidselennia. 2003. № 21. S. 3–33.
 7. Derevets V.V., Kirieiev S.I., Tkachenko Yu.V. ta in. Radiatsiinyi stan zony vidchuzhennia u 2003 rotsi. Biuleten ekolohichnoho stanu zony vidchuzhennia ta zony bezumovnoho (oboviazkovoho) vidselennia. 2004, № 23. S. 6–32.
 8. Dolin V.V., Bondarenko H.M., Orlov O.O. Samoochyshchennia pryrodnoho seredovyshcha pislia Chornobylskoi katastrofy. Kyiv: Naukova dumka, 2004. 221 s.
 9. Konopliantsev A.A., Semenov S.M. Yzuchenye, prohnoz y kartyrovanye rezhyma podzemnykh vod: monohrafyia. Moscow: Nedra. 1979.
 10. Kuznetsov Yu.V., Shchebetkovskyi V.N., Trusov A.H. Osnovy ochystky vody ot radyoaktyvnykh zahriaznenyi. Moscow: Atomyzdat. 1974. 360 s.
 11. Kupnyi V.Y. Ob’ekt «Ukrytye»: sostoianye y perspektyvy preobrazovanyia. Problemy Chornobylia. 1999. № 5. S.8–18.
 12. Lavryk V.Y., Nykyforovych N.A. Matematycheskoe modelyrovanye v hydroekolohycheskykh yssledovanyiakh. Kyiv: Fytosotsyotsentr. 1998. S. 58–74.
 13. Myronenko V.A., Molskyi E.V., Rumynyn V.H. Yzuchenye zahriaznenyia podzemnykh vod v hornodobyvaiushchykh raionakh: monohrafyia. 1988. Lenynhrad: Nedra. 277 s.
 14. Ostroumov S.A. Byolohycheskyi mekhanyzm samoochyshchenyia v pryrodnykh vodoemakh y vodotokakh: teoryia y praktyka. Uspekhy sovremennoi byolohyy. 2004. T. 124, № 5. S.429–442.
 15. Ostroumov S.A. Byolohycheskyi mekhanyzm samoochyshchenyia presnykh y morskykh vod. Elementy teoryy y prylozhenyia. Moscow: MAKS-Press. 2004. 92 s.
 16. Ostroumov S.A. O nekotorykh voprosakh podderzhanyia kachestva vody y ee samoochyshchenyia. Vodnye resursy. 2005. T. 32, № 3. S 337–346.
 17. Paskevych S.A. Vynos 90Sr y 137Cs nadzemnoi fytomassoi rastytelnykh soobshchestv luhov y zalezhei Chernobylskoi zony otchuzhdenyia. Radyatsyonnaia byolohyia. Radyoekolohyia, 2005. T. 45, № 3. S. 281–286.
 18. Pashkovskyi Y.S. Pryntsypy otsenky zashchyshchennosty podzemnykh vod ot zahriaznenyia. Sovremennye problemy hydroheolohyy y hydromekhanyky. Saint Petersburg: Yzd-vo SPbHU. 2002. S.122–131.
 19. Podzemnye vody Myra: resursy, yspolzovanye, prohnozy; pod red. Y.S. Zektsera. Moscow: Nauka, 2007. 438 s.
 20. Pryster B.S., Loshchylov N.O., Nemets O.F., Poiarkov V.A. Osnovy selskokhoziaistvennoi radyolohyy. 2-e yzd., pererab. y dop., Kyiv: Urozhai, 1991. 472 s.
 21. Rohachevskaia L.M. Rehyonalnaia otsenka uiazvymosty hruntovykh vod vostochnoi chasty Dneprovskoho artezyanskoho basseina k radyonuklydnomu zahriaznenyiu. Avtoref. dyss. kand. heol.-myn. nauk. 2002. Moscow: YVP RAN.
 22. Sytnykov A.B. Vodnaia ravnovesnaia y neravnovesnaia myhratsyia veshchestv (radyonuklydov) v pochvohruntakh. Kyiv: Fytosotsyotsentr. 2003. 168 s.
 23. Sytnykov A.B. Parametry myhratsyy veshchestv v heolohycheskoi srede. Vodoobmen v hydroheolohycheskykh strukturakh y Chernobylskaia katastrofa. Rasprostranenye chernobylskykh radyonuklydov v hydroheolohycheskykh strukturakh. Kyiv, 2001. Ch. 2. S. 397–425.
 24. Sobotovych E.V., Dolin V.V. Otsenka skorosty samovosstanovlenyia radyatsyno zahriaznennykh ahrotsenozov v pryrodno-tekhyohennykh uslovyiakh. Radyoaktyvnost pry yadernykh vzryvakh y avaryiakh: tezysy dokl. mezhdunar. konf. (24-26 aprelia 2000, Moscow). Saint Petersburg: Hydrometeoyzdat, 2000. S. 409.
 25. Shevchenko A.L., Bublias V.N., Hudzenko V.V., Panasiuk N.Y. Dyfferentsyatsyia uslovyi zahriaznenyia y dekontamynatsyy podzemnykh vod v Chernobylskoi zone otchuzhdenyia (po dannym monytorynhovykh nabliudenyi). VI Mizhnar. nauk. konf. «Monitorynh nebezpechnykh heolohichnykh protsesiv ta ekolohichnoho stanu seredovyshcha»: materialy. Kyiv. 2005. S. 209–211.
 26. Shevchenko O.L., Dolin V.V. Samoochyshchennia pidzemnykh vod vid 90Sr na fonovykh diliankakh ta pry shtuchnomu zabrudnenni. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Heolohiia. Vyp. 3 (82). S. 100–106.
 27. Shevchenko O.L., Kirіeіev S.I., Hudzenko V.V. Zabrudnennia i dekontaminatsiia pidzemnykh vod u Chornobylskii zoni vidchuzhennia. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. Tarasa Shevchenka. Heolohiia. 2006. Vyp. 38. S. 9–14.
 28. Shestopalov V.M., Bohuslavskyi A.S., Bublias V.N. Otsenka zashchyshchennosty y uiazvymosty podzemnykh vod s uchetom zon bystroi myhratsyy. Kyiv: YHN NAN Ukrayny. 2007. 120 s.
 29. Berkhoff K. Groundwater vulnerability assessment to assist the measurement planning of the water framework directive a practical approach with stakeholders. Earth Syst. Sci. Discuss. 2007. N 4. Р.1133–1151.
 30. Bublias’ V., Gudzenko V., Onyshchenko I. et al. Groundwater contamination after the Chernobyl disaster. XXIX International Congress IAH: «Hydrogeology and land use management» (6-10 sept. 1999, Bratislava): proceedings. Bratislava. Р. 347– 352.
 31. Vrba J., Zaporozec A. Guidebook on Mapping Groundwater Vulnerability. International Contributions to Hydrogeology, Vol. 16: International Association of Hydrogeology, Heise, Hanover, 1994. 131 р.

References for Chapter 8

 1. Ukraina. Radioaktyvne zabrudnennia. Minchornobyl Ukrainy. Kyiv. 2001. 39 s.
 2. Buhai D.O., Dzhepo S.P., Kurylo S.M. ta in. Rezultaty doslidzhen protsesiv vodnoi mihratsii strontsiiu-90 na malomu eksperymentalnomu vodozbori «Borshchi» v blyzhnii zoni ChAES. Biuleten ekolohichnoho stanu zony vidchuzhennia i zony bezumovnoho (oboviazkovoho) vidselennia. 2005. № 25. 57–67.
 3. Buhai D.A., Dzhepo S.P., Skalskyi A.S. Prohnozy heomyhratsyy, otsenky ryska y pryntsypy vodookhrannoi deiatelnosty v sviaty s radyoaktyvnym zahriaznenyem podzemnykh vod v Chernobylskoi zone otchuzhdenyia. Radyoheoekolohyia vodnykh ob’ektov zony vlyianyia avaryy na Chernobylskoi AES; pod red. O.V. Voitsekhovycha. Kyiv: Chernobylynterynform, 1998. T. 2. S. 219–221.
 4. Buhai D.A., Dzhepo S.P., Skalskyi A.S. y dr. Myhratsyia strontsyia-90 v hruntovye vody yz zakhoronenyi radyoaktyvnykh otkhodov «Ryzhyi les». Problemy Chornobylskoi zony vidchuzhennia. Vyp. 7. S. 20–31.
 5. Buhai D.A., Fryd R., Smyt L. y dr. Eksperymentalnaia otsenka hydrolohycheskykh y hydroheolohycheskykh protsessov myhratsyy strontsyia-90 v poverkhnostnyi vodotok. Vodoobmen v hydroheolohycheskykh strukturakh y Chernobylskaia katastrofa: v 2 kn. Rasprostranenye chernobylskykh radyonuklydov v hydroheolohycheskykh strukturakh. Kyiv. 2001. Kn.1. S. 233–250.
 6. Voitsekhovych O.V., Laptev H.V., Lutkovskyi V.V. Eksperymentalnye metody parametryzatsyy fyzyko-matematycheskykh modelei prohnozyrovanyia vtorychnoho zahriaznenyia poverkhnostnykh vod. Radyoheoekolohyia vodnykh ob’ektov zony vlyianyia avaryy na Chernobylskoi AES: v 2-kh tomakh; pod red. O.V. Voitsekhovycha. Kyiv: Chernobyl-ynterynform, 1998. 2.  S. 54–65.
 7. Dzheims A. Matematycheskye modely kontrolia zahriaznenyia vody. Moscow: Myr, 1981. 472 s.
 8. Dolin V.V., Bondarenko H.M., Orlov O.O. Samoochyshchennia pryrodnoho seredovyshcha pislia Chornobylskoi katastrofy. Kyiv: Naukova dumka, 2004. 221 s.
 9. Dubnov P.Iu. Obrabotka statystycheskoi ynformatsyy s pomoshchiu SPSS. Moscow: OOO “Yzdatelstvo AST”; “NT Press”, 2004. 221[3]s.
 10. Yehorov Yu.A., Kazakov S.V., Leonov S.V., Stauryn N.V. Otsenka effekta samoochyshchenyia vody vodoemov-okhladytelei AES ot radyoaktyvnykh veshchestv. Radyatsyonnaia bezopacnoct y zashchyta AES. Moscow: Enerhoatomyzdat, 1985. 9. C. 204-209.
 11. Zhukova O.M., Shyriaeva N.M., Myshkyna M.K. y dr. Model myhratsyy radyonuklydov v rechnoi systeme. Ynzhenerno-fyzycheskyi zhurnal. 2001. T. 74, №4. 70-76.
 12. Zghurovskyi M.Z., Skopetskyi V.V., Khrushch V.K. y dr. Chyslennoe modelyrovanye rasprostranenyia zahriaznenyia v okruzhaiushchei srede. Kyiv: Naukova dumka, 1997. 368 s.
 13. Kirіeіev S.Y., Bytsulia V.V., Hanzha D.D., Shevchenko A.L. Myhratsyia radyonuklydov v landshaftakh 10-km zony ChAES. Mezhdunar. konf. «Radyoaktyvnost pry yadernykh vzryvakh y avaryiakh» (24-26.04.2000, Moscow): trudy. Saint Petersburg: Hydrometeoyzdat, 2000. 367–373.
 14. Lavryk V.I. Metody matematychnoho modeliuvannia v ekolohii. Kyiv: Vydavnychyi dim KM Akademiia. 2002. 203 s.
 15. Lavryk V.Y., Nykyforovych N.A. Matematycheskoe modelyrovanye v hydroekolohycheskykh yssledovanyiakh. Kyiv: Fytosotsyotsentr. 1998. 288s.
 16. Lyshtvan Y.Y., Brovka H.P., Dediulia Y.V., Rovdan E.N. Eksperymentalnoe yssledovanye y matematycheskoe modelyrovanye myhratsyy radyonuklydov Cs-137 y Sr-90 v torfiano-bolotnykh pochvakh. Mezhdunar. konf. «Radyoaktyvnost pry yadernykh vzryvakh y avaryiakh» (Moscow, 24-26 aprelia 2000): tezysy dokl. Saint Petersburg: Hydrometeoyzdat, 2000. C. 223.
 17. Modelyrovanye vodoobmena y myhratsyy radyonuklydov v hydroheolohycheskykh strukturakh. Vodoobmen v hydroheolohycheskykh strukturakh y Chernobylskaia katastrofa; pod red. V.M. Shestopalova. Kyiv, 2001. Chast 2. S. 397–636 s.
 18. Operatyvnye y prohnoznye otsenky yzmenenyi radyohydroheolohycheskykh uslovyi zony otchuzhdenyia y razrabotka rekomendatsyi po usovershenstvovanyiu monytorynha podzemnykh vod: otchet o NYR; nauch. ruk. S.P. Dzhepo, Kyiv: YHN NANU, 1995. 86 s.
 19. Prohnozyrovanye zahriaznenyia poverkhnostnykh vod na melyoryrovannykh vodosborakh zony otchuzhdenyia: otchet o NYR; ruk. V.M. Shestopalov, Kyiv: NYTs RPY NANU, 1998. 74 s.
 20. Radyohydroheolohycheskyi monytorynh 30-km zony y obosnovanye pryrodookhrannykh meropryiatyi na osnove postoianno deistvuiushchei hydroheolohycheskoi modely: otchet o NYR, Kyiv: YHyM UAAN, 1992.
 21. Rozrakhunok vodno-radiatsiinoho balansu osushuvalnykh system livoberezhnoi zaplavy r.Prypiat v 30-km zoni ChAES: zvit pro NDR; nauk. ker. L. Shevchenko. Kyiv: NITs RPD NAN Ukrainy, 1998. T.1. 213 s.
 22. Syzonenko V.P., Shevchenko O.L., Lysiuk O.H. Prohnozuvannia vplyvu pidpryiemstv yaderno-palyvnoho tsyklu na poverkhnevi vodoimyshcha na prykladi skydiv shakhty «Nova». Problemy zahalnoi enerhetyky, № 2(22). 2010. 45–52.
 23. Sytnykov A.B. Vodnaia ravnovesnaia y neravnovesnaia myhratsyia veshchestv (radyonuklydov) v pochvohruntakh. Kyiv: Fytosotsyotsentr. 2003. 168 s.
 24. Sytnykov A.B. Modelyrovanye myhratsyy veshchestv (radyonuklydov) v pochvohruntakh sushy. 1998.  56 s.
 25. Tiutiunova F.Y., Panteleev Y.Ia., Panteleeva T.Y. y dr. Prohnoz kachestva podzemnykh vod v sviazy s ykh okhranoi ot zahriaznenyia. Moscow: Nauka, 1978. 207 s.
 26. Shevchenko O.L. Osushuvalni systemy na radioaktyvno zabrudnenykh vodozborakh. Melioratsiia ta oblashtuvannia Ukrainskoho Polissia; pid red. Ya.M. Hadzala, V.A. Stashuka, A.M. Rokochynskoho. Kyiv-Rivne: OLDI-PLIuS. T. 2.  S.379–411.
 27. Shevchenko O.L. Otsinka bariernoi stiikosti vodozbirnykh baseiniv Chornobylskoi zony vidchuzhennia. Aktualni problemy ta perspektyvy rozvytku heolohii: nauka y vyrobnytstvo. IV Mizhnar. heolohichnyi forum (19-24 chervnia 2017, Odesa): zbirka nauk. statei. Odesa-Kyiv, 2017.  339–343.
 28. Shevchenko A.L. Prymenenye hydrodynamycheskoho metoda analyza rezhyma hruntovykh vod pry otsenkakh vodno-radyatsyonnoho balansa. Mezhdunar. nauch. konf.: «Resursy podzemnykh vod. Sovremennye problemy yzuchenyia y yspolzovanyia» (13–14 maia 2010): materyaly. Moscow. 2010. S. 221–227.
 29. Shevchenko O.L. Retrospektyvnyi analiz priorytetnosti chynnykiv mobilizatsii zabrudniuiuchykh rechovyn. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Heolohiia. Vyp. 60. S. 63–69.
 30. Shevchenko O.L. Skhematyzatsiia ta modeliuvannia vtorynnoho radioaktyvnoho zabrudnennia vod drenazhnykh kanaliv. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Heolohiia. 2007. Vyp. 42. S. 113 –117.
 31. Shevchenko A.L., Dolyn V.V. Estestvennye y tekhnohennye predposylky dekontamynatsyy vodnoho basseina radyatsyonno zahriaznennykh terrytoryi. Heokhymyia tekhnohennykh radyonuklydov; otv. red. E.V. Sobotovych, H.N. Bondarenko. Kyiv: Naukova dumka, 2002. S. 254–290.
 32. Shevchenko O.L., Kirіeіev S.I., Hudzenko V.V., Mykhailov Yu.O. Modeliuvannia vtorynnoho radioaktyvnoho zabrudnennia vod melioratyvnykh kanaliv. Melioratsiia i vodne hospodarstvo. 2001. Vyp. 87. S. 72 – 85.
 33. Shevchenko O.L., Kirіeіev S.I., Tikhanov E.K., Mykhailov Yu.O. Rozrobka ta zastosuvannia metodiv prohnozu vtorynnoho zabrudnennia poverkhnevykh vod meliorovanykh vodozboriv Zony vidchuzhennia. Nauk.-prakt. konf. «Nauka. Chornobyl-98» (1-2 kvitnia 1999): zbirka tez. Kyiv. 1999. S. 122–123.
 34. Shevchenko O.L., Kozytskyi O.M., Zavertaliuk T.Iu. Prohnozuvannia obiemnykh aktyvnostei radionuklidiv z vrakhuvanniam danykh pro zarostannia ta zamulennia vodotokiv. Antropohenno-zminene seredovyshche: Ryzyky dlia zdorovia naselennia ta ekolohichnykh system. 2003. Spets. vypusk Ekolohichnoho visnyka. 203–211.
 35. Shevchenko O.L., Kozytskyi O.M., Nasiedkin I.Iu. ta in. Zakonomirnosti mihratsii tekhnohennykh radionuklidiv na melioratyvnykh systemakh Chornobylskoi zony vidchuzhennia (za rezultatamy doslidzhen 1986-2004 rr.); hol. red. V.A. Stashuk. Kherson: Oldi-plius, 2011. 415 s.
 36. Shevchenko O.L., Nasiedkin I.Iu. Vodno-radiatsiino-balansovi doslidzhennia dlia obgruntuvannia vodookhoronnykh zakhodiv u Chornobylskii zoni vidchuzhennia. Melioratsiia i vodne hospodarstvo. 2003. 89. S. 157–170.
 37. Shevchenko O.L., Osadcha N.M., Dolin V.V. Bioheokhimichni chynnyky formoutvorennia radionuklidiv u poverkhnevykh vodakh. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu heokhimii navkolyshnoho seredovyshcha. 2007. 14. S. 119 –128.
 38. Shevchenko O.L., Syzonenko V.P. Prohnozuvannia radioaktyvnoho zabrudnennia systemy richok Zhovta, Inhulets-Karachunivske vodoskhovyshche. Chornobylskyi naukovyi visnyk: Biuleten ekolohichnoho stanu Zony vidchuzhennia ta zony bezumovnoho (oboviazkovoho) vidselennia. 2010. №35. 38–44.
 39. Shevchenko O., Syzonenko V., Kozytskyi O. Problemy ta perspektyvy prohnozuvannia stanu pytnykh vod vodozaboru mista Kryvyi Rih. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Heolohiia.   Vyp. 44.  S. 62–67.
 40. Shevchenko A.L., Charnyi D.V., Akynfyev H.A., Kirіeіev S.Y. Faktory formyrovanyia vynosa strontsyia-90 s poverkhnostnym stokom v zone otchuzhdenyia Chernobylskoi AES. Vodnye resursy. 2016. Tom 43. № 3. 317–328.
 41. Shestopalov V.M., Bohuslavskyi A.S., Bublias V.M. Otsenka zashchyshchennosty y uiazvymosty podzemnykh vod s uchetom zon bystroi myhratsyy. Kyiv: NYTs RPY NAN Ukrayny. 2007. 120 s.
 42. Ianchuk V.M., Kolodnytskyi M.M., Kovalchuk A.M. ta in. Metody ta zasoby matematychnoho modeliuvannia mihratsii radionuklidiv u pryrodnykh ekosystemakh: v 2 t. Zhytomyr: ZhITI, 2002.  1. 142 s.
 43. Avila R., Facilia AB. Model of the long-term transfer of radionuclides in forests. Technical Report. TR-06-08. 2006. 54 р.
 44. Avila R., Johansson E., Bugai D., Koliabina D. User’s manual for NORMALYSA Vol. 2.1. Description of Program Module Libraries, Mathematical Models and Parameters. Facilia AB, Stockholm, 2018. 183 p.
 45. Avila R, Moberg L, Hubbard L, Fesenko S, Spiridonov S, Alexakhin R, 1999b. Conceptual overview of FORESTLAND – a model to interpret and predict temporal and spatial patterns of radioactively contaminated forest landscapes. In: Linkov & Schell (Eds), Contaminated forests. Recent developments in risk identification and future perspectives. NATO Science Series II, Environmental security, v. 58, Kluwer Academic Publishers. pp 173–180.
 46. Belli M., Tikhomirov F. Behaviour of radionuclides in natural and semi-natural environments: ECP-5. Final Report. 1996. 142 p.
 47. Bugai D., Skalskyy A., Haneke K. et al. Groundwater monitoring and modelling of the Vector site for near-surface radioactive waste disposal in the Chernobyl exclusion zone. Yaderna fizyka ta enerhetyka. 2017. Т. 18, № 4. С. 382-389.
 48. Gogolev M.I. 1-D Unsaturated zone groundwater flow and contaminant transport modeling using VLEACH, PESTAN, VS2DT and HELP. WHI UnSat Suite user’s manual. WHI publication. 1999. 246 p.
 49. Desaia H. K., Christianb R. A., Banerjee J. Review of Mathematical Models for Transport of Radionuclides in Surface Waters. International Journal of Engineering Research and Technology. 2013. Vol. 6, N 1. P. 201-216.
 50. Hofer H., Bayer A. Calculation of radionuclide dispersion in flowing waters with a dynamic model. Kerntechnik. Vol. 58, № 3. P. 164–169.
 51. Maul P.R., “The assessment of the radiological significance of accidental releases of radionuclides to coastal waters”. Radiation Protection and Dosimetry. 1986. Vol. 14. 207-218.
 52. Methods of calculating and forecasting pollutant transport in water bodies. Hydrological aspects of accidental pollution of water bodies. Operational Hydrological Report; science head Burkov A. № 37, Ch.6, WMO–№ Geneva, Switzerland, 1992. P. 65–92.
 53. Monte L. A predictive model for the behavior of radionucledes in lakes system. Health Physics. 1993. 65(3). P. 288–294.
 54. Monte , Boyer P., Brittain J.E., Hakanson L. Review and assessment of models for predicting the migration of radionuclides through rivers. Journal of Environmental Radioactivity. 2005. Vol. 79(3). P. 273-296.
 55. Onishi Y., Serne J., Arnold E. et al. Critical review: radionuclide transport, sediment transport, water quality, mathematical modeling and radionuclide adsorption / desorption mechanism. – NUREG/CR-1322, Pacific North-west Laboratory, Richland, 1981. 512
 56. Simmonds J., Lawson G., Mayall A. Methodology for Assessingthe Radiological Consequences of Routine Releases of Radionuclides to the Environment (Report EUR 15760 EN). 1995.
 57. Shanahan P., Henze M., Koncsos L. et al. River water quality modeling: III. future of the art. Water Science and Technology.   Vol. 38, N 11.  P. 253 – 260.
 58. Shevchenko A.L., Charnyi D.V., Akinfiev G.A., Kirіeіev S.I. Factors Governing Strontium-90 export with Surface Runoff in the Chernobyl NPP Restricted Zone. Water Resources. 2016. Vol. 43. N 3. Р. 522–532.
 59. Sutanudjaja E.H., De Jong S.M., Van Geer F.C., Bierkens M.F.P., Using ERS spaceborne microwave soil moisture observations to predict groundwater head in space and time. Remote Sensing of Environment. Vol.138. 172–188.
 60. Wallis S.G. & Manson J.R. “Methods for predicting dispersion coefficients in rivers”. Proceedings of the Institution of Civil Engineers, Water Management, 2004. 157(WM3), Р. 131-141.
 61. Zukova O.M., Shiryaeva N.M., Myshkina N.K. et al. “Prediction of Migrattion of Radionuclides in the Iput River Basin”. Journal of Engineering Physics and Thermophysics. 2002. 75(1). P. 256-267.

References for Chapter 9

 1. Azimov O.T., Shevchenko O.L. Vprovadzhennia suchasnykh informatsiinykh system yak zasib pidvyshchennia efektyvnosti vodookhoronnykh zakhodiv na radioaktyvno zabrudnenykh ploshchakh Zony vidchuzhennia ChAES. Ekolohiia dovkillia ta bezpeka zhyttiediialnosti. 2005. № 1. S. 37–40.
 2. Anysymov V.S., Sanzharova N.Y., Aleksakhyn R.M. O formakh nakhozhdenyia y vertykalnom raspredelenyy 137Cs v pochvakh v zone avaryy na Chernobylskoi AES. 1991. № 9. S. 31–40.
 3. Davydchuk V.S. Nadmirno zvolozheni zemli zony vidchuzhennia ChAES pid vplyvom melioratyvnykh system. Biuleten ekolohichnoho stanu Zony vidchuzhennia ta zony bezumovnoho (oboviazkovoho) vidselennia. 1998. № 11. S. 28–31.
 4. Derevets V.V., Doroshenko L.A., Sukhoruchkyn A.K., Tkachenko Yu.V. Otsenka effektyvnosty vodookhrannykh sooruzhenyi na levoberezhnoi poime r. Prypiat. Problemy Chornobylskoi zony vidchuzhennia. 1996. № 3. S. 200–203.
 5. Dolin V.V., Shevchenko O.L., Sytyi S.O. Formy znakhodzhennia i mihratsii 90Sr ta 137Cs u poverkhnevykh vodakh livoberezhnoi zaplavy r. Prypiat. Mineralohich. zhurn. 2002. T. 24, № 1. S. 43–52.
 6. Zvit pro radiatsiinyi stan na terytorii Zony vidchuzhennia u 1998 r.: zvit TsREMZV DNVP «RADEK». Prypiat, 1999. 249 s.
 7. Klenus V.H., Fomovskyi M.A., Beliaev V.V. y dr. Radyoekolohycheskyi monytorynh vodoemov 30-ty km zony ChAES. IV Mezhdunar. nauch.-tekh. konf. «Chernobyl-94» (Zelenyi Mys, 1994): sb. dokl. Chernobyl: NPO «Prypiat», 1996. T. 1. S. 165–179.
 8. Kudelskyi A.V., Pashkevych V.Y., Petrovych A.A., Zhukova O.M. Radyonuklydy Chernobylskoho proyskhozhdenyia v rechnom stoke Belarusy. Vodnye resursy. 1997. T. 24, № 3. S. 304–310.
 9. Moshynskyi V.S. Metody upravlinnia produktyvnistiu ta ekolohichnoiu stiikistiu osushuvanykh zemel. Rivne: NUVHP, 2005. 250 s.
 10. Panasevych E.L., Shevchenko O.L., Shestopalov V.M. ta in. Suchasna radioekolohichna obstanovka na melioratyvnykh systemakh Zony vidchuzhennia. Biuleten ekolohichnoho stanu Zony vidchuzhennia ta zony bezumovnoho (oboviazkovoho) vidselennia. № 11. S. 22–27.
 11. Proskura M.I., Panasevych E.L., Yamburenko Yu.Ie. Vodookhoronna diialnist u zoni vidchuzhennia ta vidselenii chastyni zony bezumovnoho (oboviazkovoho) vidselennia. Biuleten ekolohichnoho stanu Zony vidchuzhennia ta zony bezumovnoho (oboviazkovoho) vidselennia. 2002. № 20. S. 3–8.
 12. Proskura M.I., Shevchenko O.L., Kozytskyi O.M. ta in. Radioekolohichna sytuatsiia ta stan vodohospodarskykh obiektiv na pravoberezhzhi r. Uzh u Poliskomu raioni. Biuleten ekolohichnoho stanu Zony vidchuzhennia ta zony bezumovnoho (oboviazkovoho) vidselennia. 2002. № 20. S. 9–16.
 13. Radyoekolohyia vodnykh ob’ektov zony vlyianyia avaryy na Chernobylskoi AES. V 2-kh t.; pod red. O.V. Voitsekhovycha. Kyiv: Chernobylynterynform, 1997.
 14. Rozrakhunok vodno-radiatsiinoho balansu osushuvalnykh system livoberezhnoi zaplavy r. Prypiat v 30-km zoni ChAES: zvit pro NDR. T. 1. nauk. ker. O.L. Shevchenko. Kyiv: NITs RPD NAN Ukrainy, 1998. 213 s.
 15. Rozrakhunok vodno-radiatsiinoho balansu osushuvalnykh system levoberezhnoi zaplavy r. Prypiat v 30-km zoni ChAES: zvit pro NDR. T. 2: Rekomendatsii. nauk. ker. Shevchenko O.L. Kyiv: NITs RPD NAN Ukrainy, 1998. 48 s.
 16. Sobotovych E.V., Olshtynskyi S.P., Dolyn V.V. y dr. Heokhymyia tekhnoheneza. Kyiv: Nauk. dumka, 1991. 228 s.
 17. Skhema vodookhrannykh meropryiatyi po zashchyte ot radyatsyonnoho zahriaznenyia poverkhnostnykh y podzemnykh vod v zone otchuzhdenyia ChAES. T. IV. Vodookhrannye meropryiatyia // otchet o NYR (zakliuch.); nauch. ruk. O.V. Voitsekhovych [y dr.], Hosvodkhoz Ukrayny, UkrVodproekt. , 1993. 176 s.
 18. Tolkach V.S., Yshchuk A.A. Analyz rezhymnykh nabliudenyi za podzemnymy vodamy Krasnenskoi poimy r. Prypiat. IV Mezhdunar. nauch.-tekh. konf. «Chernobyl-94» (Zelenyi Mys, 1994): sb. tez. 1994. S. 81–82.
 19. Tiuriukanova E.B. Ekolohyia strontsyia-90 v pochvakh. Moscow: Atomyzdat, 1976. 128 s.
 20. Kholosha V.I., Panasevych E.L., Shevchenko O.L., Klymenok O.I. Pryrodookhoronne vodorehuliuvannia dlia minimizatsii radiatsiinykh ryzykiv. Biuleten ekolohichnoho stanu Zony vidchuzhennia ta zony bezumovnoho (oboviazkovoho) vidselennia. 2001. № 18. S. 4–12.
 21. Shevchenko O.L. Problemy vodookhoronnoi ta vodohospodarskoi diialnosti na vidselenykh pislia Chornobylskoi avarii terytoriiakh. Rehion–2004: Stratehiia optymalnoho rozvytku: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Kharkiv, 11-13 lystop. 2004 r.). 2004. S. 89–90.
 22. Shevchenko O.L., Azimov O.T., Sakhatskyi O.I. Suchasni dystantsiini aerokosmichni tekhnolohii v kompleksi radiohidrolohichnoho monitorynhu. Visnyk nats. un-tu im. Tarasa Shevchenka. Heolohiia. 2004. Vyp. 29. S. 40–44.
 23. Shevchenko A.L., Hudzenko V.V., Spasenova L.N. y dr. Prymenenye neorhanycheskykh y byolohycheskykh metodov dezaktyvatsyy pryrodnykh vod v Chernobylskoi zone otchuzhdenyia. Problemy Chornobylskoi zony vidchuzhennia. Vyp. 8. S. 131–144.
 24. Shevchenko A.L., Dolyn V.V., Kirіeіev S.Y., Tsyhankov N.Ia. Terrytoryalnye y sezonnye zakonomernosty raspredelenyia form radyonuklydov v poverkhnostnykh vodakh Chernobylskoi zony otchuzhdenyia: VIII Mezhdunar. nauch.-tekhn. konf. «Ekolohyia y zdorove cheloveka. Okhrana vodnoho y vozdushnoho basseinov. Utylyzatsyia otkhodov» (Shchelkyno, AR Krym, 12-16 yiunia 2000): materyaly. 2000. T. 3. S. 483–490.
 25. Shevchenko O.L., Kirіeіev S.I., Hudzenko V.V. Zabrudnennia i dekontaminatsiia pidzemnykh vod u Chornobylskii zoni vidchuzhennia. Visnyk nats. un-tu im. Tarasa Shevchenka. Heolohiia. 2006. Vyp. 38. S. 9–14.
 26. Shevchenko O.L., Kozytskyi O.M., Nasiedkin I.Iu. ta in. Analiz efektyvnosti ta varianty ekspluatatsii vodookhoronnoho kompleksu Livoberezhnoi poldernoi systemy. Problemy Chornobylskoi zony vidchuzhennia. 2001. Vyp. 7. S. 112–125.
 27. Shevchenko O.L., Kozytskyi O.M., Nasiedkin I.Iu. ta in. Zakonomirnosti mihratsii tekhnohennykh radionuklidiv na melioratyvnykh systemakh Chornobylskoi zony vidchuzhennia (za rezultatamy doslidzhen 1986-2004 rr.); hol. red. V.A. Stashuk. Kherson: Oldi-plius, 2011. 415 s.
 28. Shevchenko O.L., Onanko H.H. Uzahalnennia dosvidu ochystky pryrodnykh vod vid radionuklidiv v Chornobylskii zoni vidchuzhennia: konf. «Suchasni problemy okhorony i ratsionalnoho vykorystannia vodnykh resursiv ta ochystky pryrodnykh i stichnykh vod» (Myrhorod): zb. materialiv. Kyiv: Tov-vo «Znannia Ukrainy», 2002. S. 91–94.
 29. Shevchenko O.L., Sakhatskyi O.I., Khodorovskyi A.Ia., Azimov O.T. Obhruntuvannia vodookhoronnykh zakhodiv na livoberezhzhi r. Prypiat u zoni vidchuzhennia na osnovi vykorystannia materialiv bahatozonalnoi kosmichnoi ziomky. Novi metody v aerokosmichnomu zemleznavstvi: nauk.-metod. posib.; vidp. red. V.I. Lialko. Kyiv: TsAKDZ IHN NAN Ukrainy, 1999. S. 125–129.
 30. Shevchenko O.L., Shestopalov V.M., Sakhatskyi O.I. ta in. Livoberezhna zaplava: shliakhy vyrishennia problemy perezvolozhennia ta zrostannia vynosu 90Sr cherez proran v dambi № 7. Biuleten ekolohichnoho stanu Zony vidchuzhennia ta zony bezumovnoho (oboviazkovoho) vidselennia. 1999. № 14. S. 51–57.
 31. Optimization and Decision-Making in Radiological Protection. New York: Pergamon Press, 1988. 60 p. (Publication ICRP № 55).

References for Chapter 10

 1. Avramenko N.M. Klymatycheskye yzmenenyia na Polesskoi opytnoi stantsyy melyoratyvnoho zemledelyia y luhovodstva za peryod ynstrumentalnykh nabliudenyi. Mezhdunar. nauch. konf. «Problemy ratsyonalnoho yspolzovanyia pryrodnykh resursov y ustoichyvoe razvytye Polesia» (14-17 sentiabria, Mynsk): sbornyk dokl. 2016. S. 318-322.
 2. Horev L.N., Kovalenko P.Y., Lavryk V.Y. Hydroekolohycheskye modely. V 2-kh kn. Kyiv: Ahrarna nauka, 2004. Kn. 2, S. 344.
 3. Dorrer H. Dynamyka lesnykh pozharov [Elektronnyi resurs]: Ynstytut vychyslytelnoho modelyrovanyia RAN, Syb. Hosudarstvennyi tekhnolohycheskyi unyversytet. Novosybyrsk. 2008.
 4. Isaeva L. K. Ekolohycheskye posledstvyia pozharov. Dyss. akad. step. doktora tekhnych. nauk v forme nauchnoho otcheta. Moscow: Akademyia HPS MVD RF. 2001.
 5. Lazorenko-Hevel N., Halius I., Zatserkovnyi V. ta in. Osoblyvosti stvorennia heoinformatsiinoho zabezpechennia dlia vedennia monitorynhu Chornobylskoho radiatsiino-ekolohichnoho biosfernoho zapovidnyka. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Heolohiia, 2021. № 2(93). S. 100-111.
 6. Lialko V.Y., Elystratova L.A., Apostolov A.A., Chekhnyi V.M. Otsenka yzmenenyi klymata y ykh vlyianye na pryrodnuiu sredu y khoziaistvennuiu deiatelnost na terrytoryy Ukraynskoho Polesia. Mezhdunar. nauch. konf. «Problemy ratsyonalnoho yspolzovanyia pryrodnykh resursov y ustoichyvoe razvytye Polesia» (14-17 sentiabria, Mynsk): sbornyk dokl. 2016. S. 390-393.
 7. Maslov B.S., Mynaev Y.V. Melyoratsyia y okhrana pryrody. Moscow: Rosselkhozyzdat. 1985. 271 s.
 8. Melnyk V.Y., Komarovskaia E.V., Partasenok Y.S., Kravtsova S.M. Yzmenenye klymata y vodnykh resursov na terrytoryy Polesia. Mezhdunar. nauch. konf. «Problemy ratsyonalnoho yspolzovanyia pryrodnykh resursov y ustoichyvoe razvytye Polesia» (14-17 sentiabria, Mynsk): Sbornyk dokl. 2016. S. 399-403.
 9. Stan pidzemnykh vod Ukrainy. Shchorichnyk. Kyiv: DNVP «HEOINFORM Ukrainy». 2018. 122 s.
 10. Struts V.A. Pozhar na torfianykh mestorozhdenyiakh. Protyvopozharnye meropryiatyia. Melyoratsyia. Entsyklopedycheskyi spravochnyk. : Belorusskaia sovetskaia entsyklopedyia. 1984. S. 411-412.
 11. Balázs P., Berki I., Horváth A.: Local example for the compensation of negative global environmental phenomena, EGU General Assembly 2021, online, 19–30 Apr 2021, EGU21-12749. https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-12749, 2021.
 12. Kuznetsov G.V, Baranovskii N.V. Forecast of forest fires appearance and their environmental consequences. Novosibirsk: Publ. SB RAS, 2009. 301 р.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top